Работа в Европа

logo-acerВ Официалния вестник на ЕС от 15 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за изпълнителен директор на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), Любляна.

Агенцията играе ключова роля за гарантирането на либерализацията на европейските пазари на електричество и природен газ. Тя е основен участник в процеса на завършване на енергийния съюз, който е водещ проект на Европейската комисия. Общата мисия на Агенцията е да допълва и да координира работата на националните регулатори на енергия и на тези на равнището на ЕС, както и да работи за завършването на единния енергиен пазар на ЕС за електроенергия и природен газ.

Изпълнителният директор ръководи и управлява Агенцията. Той се явява неин законен представител и лице пред обществеността. Директорът ще бъде отговорен пред административния съвет и ще работи в тясно сътрудничество със Съвета на регулаторите. В Съвета участват висши представители на регулаторните органи от всяка държава членка, с цел изпълнение на работния план на Агенцията. Европейският парламент и Съветът може също да поискат Изпълнителният директор да представи доклад за изпълнението на своите задължения. По време на мандата си Изпълнителният директор може също така да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, зададени от членовете на тази комисия.

Критерии за подбор

Ще се предпочитат кандидати, които притежават:

 • Лидерски и управленски умения и опит в областта на управлението, по-специално:
  • способност да ръководят и управляват децентрализирана агенция, както на стратегическо, така и на вътрешно управленско ниво, както и способност за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен орган, който си взаимодейства с множество заинтересовани страни; съответният опит на национално и/или европейско ниво ще бъде считан за предимство;
  • способност да управляват ефективно значителни финансови средства, включително бюджетно планиране и вътрешен контрол; опитът в областта на гарантирането на качеството и управлението на риска ще се счита за предимство;
  • опитът във връзка с управленски практики за повишаване на ефективността, като например преглед на ресурсите с цел преразпределянето им съгласно нови приоритети, както и опитът във финансовото управление в национална и/или европейска среда, също ще се считат за предимство;
  • доказан успех при ръководенето и управлението на персонал, по-специално способност за ръководене и мотивиране на екипи и разгръщане на пълния им потенциал, в това число административен и технически персонал; опитът, придобит в мултикултурна и многоезична среда, ще бъде считан за предимство;
 • Технически познания, свързани с дейността на Агенцията, по-специално:
  • широки познания и опит в една или повече от следните области: политики за енергийно регулиране, надзор на енергийния пазар, структуриране на пазара на ниво на ЕС и на национално ниво;
  • добро познаване на институциите на ЕС и как те функционират и си взаимодействат;
  • способност за изготвяне на стратегическа визия за Агенцията.
 • Умения за комуникация и водене на преговори, и по-специално:
  • отлични умения за комуникация и способност да общуват и да поддържат ефикасен и ефективен контакт с обществеността и с широк кръг от заинтересовани страни;
  • много добра способност за въвеждане на иновации и способност за предлагане на иновативни идеи за насърчаване, планиране и използване на работата на Агенцията;
  • отлични междуличностни и организационни умения, умения за вземане на решения и водене на преговори, както и способност за създаването на основани на доверие работни взаимоотношения с институциите на Европейския съюз и със заинтересованите страни.

От Изпълнителния директор се очаква да владее отлично английски език, който е работният език на Агенцията. Владеенето на допълнителни езици на Европейския съюз над минималното изискване ще бъде считано за предимство.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални изисквания, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • Гражданство: Кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: Кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този професионален опит от 1 година не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: Кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити в енергийния сектор, енергийната политика и/или енергийното регулиране;
 • Управленски опит: Най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да е придобит на висша ръководна длъжност. Управленският опит в енергийния сектор ще се счита за предимство;
 • Езици: Кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от събеседването на този друг език.
 • Възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз, наемани от 1 януари 2014 г. нататък, пенсионната възраст е определена като края на месеца, в който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Критерии за допустимост“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище, както и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за регистрация е 26 ноември 2018 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявата можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за изпълнителен директор на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), Любляна (861.6 KB, PDF)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg