Шивашка и текстилна промишленост Стара Загора
Шивашка и текстилна промишленост Стара Загора



НОВИНИ ЗА ОТРАСЪЛ "ШИВАШКА И ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ" В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

ДО БЪЛГАРСКИ ФИРМИ И БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Относно: Международно изложение за мода MODA PRIMA,
29-31 май 2005г., Милано, Италия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че в изпълнение на програмата си за 2005 г. и в рамките на своята промоционна дейност за повишаване експортните възможности на българските фирми, Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще организира национално участие в специализираното изложение за мода MODA PRIMA, което ще се проведе в периода 29-31 май 200 5г., Милано, Италия

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд от общо 60 кв.м. В рамките на националния щанд, всяка фирма ще разполага с индивидуален щанд от 9 кв.м.

С настоящото писмо Ви каним да вземете участие в изложението при следните условия:

ИАНМСП ще поеме разходите за наем на изложбена та площ, ще окаже съдействие при подготовката на документите за регистрация в изложението и разпространение то на информация за участието на българските фирми до потенциални партньори.

Българските фирми-участници следва да покрият разходите за:

  • изграждане на стандартна конструкция на щанда - стандартната конструкция включва 3 халогенни крушки, 1 маса, 3 бр. столове, 4 бр. щендер, 1 бр. каунтер, кошче за боклук, пепелник, такса за почистване на щанда, такса регистрация, 5 киловата ел.енергия, 1бр. контакт. стандартен надпис на фриза /име на фирмата/, подово покритие, ползване на общо складово помещение. Общата сума възлиза на 2500 лв. /с включено ДДС/
  • командироване на свои представители (пътни, дневни, квартирни).
  • спедиция на мострите. Фирмите-участници следва сами да организират транспорта и спедицията на мострите, както и митническото им освобождаване в Италия.
  • допълнително оборудване (в случай, че фирмата желае такова).

Заявките ще бъдат приемани по реда на постъпването им до попълване на заявената от ИАНМСП изложбена площ от 60 кв.м.

На основание промени в Закона за малките и средните предприятия и Устройствения правилник на ИАНМСП, бихме желали да Ви уведомим следното:

1. Кандидатстването за участие в организирани от ИАНМСП международни изложения се извършва чрез писмена заявка до началника на отдел “Международни изложения, реклама и програми за обучение” – г-жа Мая Маринова (образец №1, приложен).

2. До участие се допускат предприятия, подали писмена заявка, които отговарят на изискванията на чл.3 от Закона за малките и средните предприятия.

3. За целта фирмите предоставят заверени с печата на предприятието копия от:

3.1. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на предприятието за предходната финансова година;

3.2. Удостоверение от НОИ за средносписъчната численост на персонала на предприятието за предходната финансова година
както и представят нотариално заверени или саморъчно подадени:

3.3. Декларация за независимост по чл.3, ал.3, т.3, или чл.3, ал.4, т.3 (образец №2, приложен)

3.4. Удостоверение за актуално състояние.

4. След като фирмата бъде одобрена за участие в изложението, ще Ви бъде предоставен рамков договор между ИАНМСП и Вашата фирма, който ще препраща към Общите условия на MODA PRIMA, като неразделна негова част. С договора ще се регламентират сроковете за плащане на дължимите суми, вида и размера на всички консумативи и текущи разходи по време на изложението, вида и размера на допълнителните услуги, обезщетения за щети, нанесени на оборудването на щанда, лихви за забава на плащания от страна на участниците и възстановяване от предприятието-участник на заплатени от ИАНМСП неустойки и други обезщетения към организаторите на панаира. За сключване на договора следва да представите заверени с печат на предприятието копия от следните документи:

4.1. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

4.2. Данъчна регистрация;

4.3. Удостоверение от НОИ, че кандидатът не дължи задължителни осигурителни вноски;

4.4. Удостоверение от териториалната данъчна дирекция по месторегистрация на предприятието (ЮЛ и ЕТ), че кандидатът не дължи публични вземания по чл.13, ал.2 от ДПК или разрешение за разсрочено плащане на дълга в случай на съществуващ такъв;

4.5. Нотариално заверена или саморъчно подадена Декларация за получените от предприятието държавни помощи (включително минималните такива) за срок от 3 години (образец №3).

5. Документите по т.3 .4, 4.3 и т.4.4 следва да бъдат издадени не по-рано от шест месеца от датата на заявявлението за участие в международното изложение.

При желание за съдействие от страна на ИАНМСП за наемане на хотел и самолетни билети с цел получаване на по-ниска цена за група, моля да посочите това в заявката си за участие.

При интерес от Ваша страна, моля да заявите желанието си за участие в изложението в срок до 03 май 2005г. (вторник) на факс №02/980 5869 или e-mail: office@sme.government.bg; Misheva@sme.government.bg като изпратите изброените по т.1, т.2 и т.3 документи. Заверените документи (подпис и печат “вярно с оригинала”) следва да бъдат предоставени в ИАНМСП лично или по пощата.

За допълнителна информация: г-жа Ваня Мишева, тел. №02/9329 253 .

Приложение: съгласно текста
1. Заявка за участие
2. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.3, ал.5 от ЗМСП
3. QUESTIONNAIRE FOR CATALOGUE AND STAND SIGN form 11
3. QUESTIONNAIRE FOR CATALOGUE AND STAND SIGN form 21

С уважение,
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ
Директор дирекция “Конкурентоспособност и предприемачески умения”

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Европейски съюз