Мебелна промишленост Стара Загора
Мебелна промишленост Стара ЗагораРАЗВИТИЕ НА ОТРАСЪЛ "ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ" В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

Област Стара Загора е разположена в Южна България и е включена в територията на Южен централен планов район. Заема площ от 5 147 кв. км, а населението й наброява 390 000 жители, разпределени в 11 общини, а гъстотата му е над средната за страната – 76 души на км2. Областният център е град Стара Загора с население 180 000 Повърхността е разнообразна и включва части от Стара планина, Средна гора и Горнотращийската низина. Климатът е умерено контитентален със средиземноморско влияние, средната годишна температура е 13°С и валежи 612 мм/ км2.

В област Стара Загора е разположено най-голямото в България находище на лигнитни въглища и множество минерални извори. Плодородните почви и горите в планинските територии са природни ресурси, създаващи благоприятни условия за развитие на регионалната икономика.

През територията на областта преминават, а в областния център се пресичат основни национални транспортни, комуникационни и тръбопроводни трасета – железопътни линии, пътища, оптични кабели, газопровод. Кръстопът на международните пътища, свързващи Европа с Турция, Азия и Африка, Стара Загора се намира в близост и до международни пристанища (Бургас 180 км, Александруполис, Гърция 300 км и Русе на река Дунав 235 км и летище (Пловдив 90 км).

Област Стара Загора има добре развити здравна и образователна система, а множеството културни институции продължават богатите културно-исторически традиции в региона.

Водещ отрасъл на икономиката на региона е промишлеността (над 70% от приходите в икономиката). Голям дял в нея имат добивът на лигнитни въглища и на електроенергия (30 % от произвежданото електричество в България). Други водещи производства за региона са машиностроене (електроника, хидравлика, машини за хранително-вкусовата промишленост, военно-техническо); лека промишленост (хранително-вкусова), козметика и други.

Селското стопанство е с по-малък дял в регионалната икономика, но е с голям потенциал за развитие поради благоприятните почвено-климатични условия. Отглеждат се плодове, зеленчуци, лозя, зърнени (пшеница, царевица, ечемик) и технически (памук, слънчоглед, маслодайна роза, лавандула) култури. Животновъдството също се развива с добри темпове през последните години.

Горите в планинските територии определят и развитието на дървопреработвателната и мебелната промишленост в региона. В него има две големи дърводобивни предприятия – в Гурково и в Горно Сахране, създадени през 60-те години. Мебелопроизводителните фирми са концентрирани в Стара Загора и Казанлък. Най-старото предприятие за производство на мебели в областния център е “Мебел” АД, създадено през 1966 г.

Традициите в отрасъла се запазват и развиват от множеството малки и средни специализирани фирми, създадени през годините на преструктуриране на регионалната икономика, когато много добри специалисти започват да градят своя бизнес. Той се отличава с по-голяма гъвкавост и специализация, довела до високо качество на производството, а сдружаването на фирмите им дава възможност за специализация и взаимно допълване с възможност за изпълнение на големи поръчки.

Регистрираното през 1999 браншово сдружение - Регионална асоциация на дървопреработвателната и мебелна индустрия дава възможност фирмите съвместно да осъществяват обучение и поддържане на квалификацията на специалистите, съвместни доставки, следене на новостите в технологиите, общ маркетинг, изграждане на партньорство, което помага на фирмите да излязат заедно на пазара и да бъдат по-успешни.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Европейски съюз