Мебелна промишленост Стара Загора
Мебелна промишленост Стара ЗагораНОВИНИ ЗА ОТРАСЪЛ "МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ" В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в дървопреработващата и мебелна промишленост.

В отговор на отправено запитване от Регионална асоциация на дървопреработващата и мебелната индустрия, бе получен следния отговор от ХЕИ – Стара Загора

УВАЖАЕМИ ИНЖ. НИКОЛОВ,

В отговор на Ваше писмо с Вх. № 10554/17.12.2004 г., Ви предоставяме следната информация, относно нормативната база по здравословни и безопасни условия на труд, с която е необходимо да се съобразите при извършваната от Вас дейност:

1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 124 от 1997 г., изм. бр. 86 от 1999 г., бр. 64 от 2000 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г. изм. и доп. бр. 18 от 2003 г./

2. Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска /ДВ. бр. 47 от 1999 г./

3. Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /обн. ДВ. бр. 88 от 1999 г., изм. бр.48 от 2000 г., бр.52 от 2001 г., изм. и доп. бр.43 от 2003 г., бр.37 от 2004 г., бр.88 от 2004 г./

4. Наредба № 2 от 27 февруари 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа /ДВ. бр. 32 от 2003 г./

5. Наредба № 13 от 30 декември 2003 г . за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа /ДВ. бр. 8 от 2004 г./

6. Наредба № 6 от 25 май 2004 г . за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина /обн. ДВ бр. 53 от 2004 г./

7. Правилник за отмяна на Правилник по безопасност на труда в дървообработващата промишленост /обн. ДВ. бр. 63 от 2004 г./

28.12.2004 г.

Директор:
/д-р Е. Канева/

Ординатор в екип “Трудова медицина”:
/д-р В. Ванишева/

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Европейски съюз