Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

PLASTECO Interreg Europe

PLASTECO

PLASTECO: ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИТЕ ОТПАДЪЦИ  И ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ПЛАСТМАСА

Широко разпространеното замърсяване с пластмаса налага реакция на регионите на ЕС за справяне с нарастващите опасения за околната среда и здравето на хората. PLASTECO е проект, изготвен в съответствие с „Европейската стратегия за пластмаси в кръговата икономика“, ще подкрепи регионите, участници в проекта да предприемат необходимите стъпки за преход към „нова икономика на пластмасите“. Фокусът на проекта ще бъде върху напредъка в управлението на отпадъците, ограничаване на пластмаси за еднократна употреба от регионални вериги на стойност, стимулирайки растеж чрез екоиновации.

Проектът PLASTECO ще обхване следните области: управление на отпадъците, обществени поръчки, финансиране / инвестиции, вторични суровини и повишаване на осведомеността.

ЦЕЛ

PLASTECO ще подкрепи 8 партниращи организации от 8 държави на ЕС чрез съвместни усилия за обмен на опит, за да се възползват от инерцията на стратегията на ЕС в областта на употребата на пластмаса и да постигнат целите си по отношение на опазване на околната среда, увеличаване на ефективността на ресурсите, ограничаване на ефектите върху здравето и стимулиране на иновациите. PLASTECO ще даде възможност на партньорите и основните заинтересовани страни да:

- направят оценка на настоящата ситуация, потенциал и бариери в техните региони;

  - идентифициране на пътища за устойчив растеж чрез регионални вериги на стойност, стимулирайки растеж чрез екоиновации.

  - разработване и въвеждане в действие на нови мерки и разпоредби;

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Изпълнението на проекта PLASTECO ще:

- доведе до увеличаване на капацитета от 180 служители на публичните администрации за ефективно подпомагане на мерките за ограничаване на пластмасата. 

- да се осигури достъп до допълнителни 19 милиона евро за подкрепа на проекти за повторна употреба на пластмаси, екоиновации, алтернативни технологии;

- да се повиши информираността и да се постигане консенсус между производителите на пластмаса и потребителите/обществеността;

 РЕЗУЛТАТИ

- изготвени 8 плана за действие за подобряване на политиките в областта на пластмасата, с фокус подпомагането на на управляващите органи и заинтересованите страни; 

- 4 междурегионални семинара, 2 учебни посещения и 2 съвместни процедури за преглед на стратегически документи за насърчаване на изграждането на капацитет сред партньорите и заинтересованите страни;

- 3 съвместни тематични проучвания на потребностите на регионите, част от проекта и обмяна на добри практики;

b_1024_900_4095_00_https___lh4.googleusercontent.com_FU8YnLcfGoa0ufIWcxhDc8vcvLOydRkxrClZBGAyMUES48Rvw5LekUxhCW7-0inqeu2dEzD28AL6XpNYhnGSDLUo7qhZcCCzkdpMM7HoeX-AOcl_3tn9dK3OWI1PjE80Hh_a4e7.

b_1024_900_4095_00_https___lh3.googleusercontent.com_54Byqn-EuEolvNa2ADSCT6wb7cSe36KE8vMYGeBlaeTr-r2NmlocYW3eJBAOQ9ToHwjtAWQuIQ6joY4ufB7TQUqvazODMMEVFyeaskQpsu6ZKqbBP3TXjo7_ao80jxVfbMFacvu.

Партньори в проекта - организации от 8 държави:

 • Община Ретимно, o. Крит, Гърция - водещ партньор по проекта 

 • Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора, България - комуникационен партньор по проекта

 • Агенция за регионално развитие на Букурещ-Илфов, Румъния

 • Регион Стирия, Австрия 

 • Асоциация на балтийските брегове, Латвия

 • Клъстер на екологични технологии, провинция Бавария, Германия

 • Регион Ломбардия, Италия 

 • Регионална агенция за енергетика и околна среда на региона Оверн-Рона-Алпи, Франция 

Към кои стратегически документи е насочен PLASTECO на територията на България:

Оперативна програма “Околна среда” 2014 - 2020 

ЦЕЛИ И СЪОТВЕТНИ МЕРКИ

ОП „Околна среда“ 2014-2020 включва цели за подбряване капацитетът за управление на отпадъците, в съответствие с националните инструменти и инструментите на ЕС и приоритетите за устойчив растеж. ОП подкрепя инвестиции по 6 приоритетни оси. Приоритетна ос 2 - подкрепа за мерки за подобряване на управлението на битовите отпадъци, както е посочено в Националния план за управление на отпадъците и Пътната карта на ЕС за ефективност на ресурсите (O3.1, 3.2, 4.1) и в други национални политики и политики на ЕС. Основната цел на ОП е прилагането на мерки за предотвратяване на отпадъци и инвестиции в опазване на околната среда, включително повторна употреба, рециклиране и оползотворяване, за да се намалят количествата отпадъци.

Какво може да се подобри в идентифицирания стратегически документ:

Националната цел за рециклиране до 2020 г. може да бъде постигната чрез мерки, насочени към пластмасовите отпадъци, специално поради широкото им използване както при производството, така и при потреблението. Предотвратяването на депозиране а пластмасов отпадъци в околната среда,  повторната употреба и рециклирането на пластмасови отпадъци изисква интегрирането на подход познат като „кръгова“ икономика, както е посочено в „Европейската стратегия за пластмаси в кръговата икономика“. Ефективността на ОП “околна среда” 2014 - 2020, може да бъде повишена по отношение на намаляване на критичната маса на пластмасови отпадъци за многократна употреба и / или нерециклирани пластмаси, които представляват по-голямата част от твърдите замърсители на околната среда. Повишаването на междусекторните взаимодействия с цел намаляване, а в някои случаи дори прекратяване на депонирането на пластмасови отпадъци обратно в околната среда, се очаква да бъде ефективен начин за постигане на целта на ОП за намаляване на антропогенното въздействие върху околната среда.

Официален интернет сайт на проекта: https://www.interregeurope.eu/plasteco/ 


 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You can count on us for:

 • Business plans, marketing strategies, analysis benefits / costs elaboration;

  READ MORE...

Upcoming

No events

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80-en