Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ERASMUS+

High school students from Stara Zagora participated in a Summer Entrepreneurship Training Camp on the Azores, Portugal

In July 2019, on the island of Terceira, part of the Azores archipelago, the autonomous region of Portugal, the students Adriana Raykova from the FLSS Roman Roland, Ivan Basamakov from the MSS Geo Milev and Vera Tzoneva and Zhivko Petkov from the TG Prince Simeon Turnovski participated in a Summer Entrepreneurship Training Camp with their peers from Portugal, Spain and Romania.

Within 4 days the students were trained in theoretical classes, mentoring and practical work in groups to develop and present a business concept and business plan. Very special was the focus on how to grab the attention of potential investors in the first minute of concept presentation - a particularly useful skill in an increasingly competitive daily life where the huge flow of information spares no one. On the penultimate day of the Camp, a team-to-team competition was held, organized by the Department of Youth of the Autonomous Portuguese Region. The competition has involved a total of 9 teams.

Each team had 8 minutes to present its business concept and business plan. An international jury listens to all teams and, apart from the traditional 3 awards, there were one additional special award.

To some extent, the first places were "given" to the teams from the Archipelago, but not because they hosted the Camp, but because in the Archipelago's educational system, entrepreneurship is studied in depth from the primary school and entrepreneurship competitions between schools from all islands are held on annual basis.

The third award was given to the Romanian Team.

The Bulgarian team presented a business concept and business plan for a "green" smart house - one of the few projects with environmental focus and answered with the necessary competence on the questions asked by the jury. The video from the presentation of the Bulgarian team is available here:

The last day of the Camp was devoted to a multicultural program and cooperation with participants from another Erasmus + funded project wich has some activities on the island.

20190711 151429copy

Ученици от средни училища в Стара Загора участваха в летен обучителен лагер по предприемачество на Азорските острови, Португалия

През месец юли 2019 г. на о-в Терсейра, част от архипелага на Азорските острови, автономен региона на Португалия, учениците Адриана Райкова от ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Иван Басамаков от ПМГ „Гео Милев” и Вяра Цонева и Живко Петков от ТГ „Княз Симеон Търновски” участваха в летен обучителен лагер по предприемачество заедно със свои връстници от Португалия, Испания и Румъния.

В рамките на 4 дни учениците преминаха през теоретични занятия, менторство и практическа работа по групи за разработване и представяне на бизнес концепция и бизнес план. Много специален беше фокусът върху това как да грабнеш вниманието на потенциалните инвеститори в първата минута от представянето на концепцията – особено полезно умение във все по-конкурентното ежедневие, където огромния поток от информацията не щади никого. В предпоследния ден от лагера се проведе и състезание между отделните отбори, организирано от Департамента за младежта на автономния португалски регион, в което участваха общо 9 отбора.

Всеки отбор имаше 8 минути да представи бизнес-концепцията и бизнес-плана си. Международно жури изслуша всички отбори и освен традиционните 3 места, присъди и една допълнителна специална награда.

Донякъде очаквано първите места бяха „обрани” от отбори от архипелага, но не защото бяха домакини на лагера, а защото в образователната система на архипелага предприемачеството се изучва задълбочено като учебна дисциплина от 4-ти клас и състезанията по предприемачество между отделните училища от всички острови са ежегодни.

Третото място „отиде” при отбора на Румъния.

Отборът на България представи бизнес-концепция и бизнес план за „зелена” пасивна къща – един от малкото проекти с екологична насоченост и отговори с необходимата компетентност на зададените от журито въпроси. Видеото от представянето на българския отбор е достъпно тук:

Последният ден от лагера беше посветен на мултикултурна програма и коопериране с участници от друг проект, финансиран по програма Еразъм +, с дейности на острова.

20190711 151429copy

Представители на АРИР-Стара Загора и експерт от СНЦ „Академия на успеха” се включиха в експертна конференция за предприемаческо образование в Португалия

Изпълнителният директор на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, д-р Румяна Грозева, Венелин Добрев, експерт международни проекти в АРИР-Стара Загора и Живко Желев, председател на aсоциация „Академия на успеха" се включиха в конференцията „Изграждане на предприемаческо мислене чрез образованието", която се проведе в периода 4-8 февруари в Кашкайш, Португалия. Събитието беше част от проект „Entrepreneurship – a road to success", който е финансиран по програма „Еразъм +".

 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You can count on us for:

Upcoming

No events

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80-en