Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Ново социално предприятие за строително-монтажни дейности се създаде в Поморие

eslogo BG-center

Социалната икономика и социалното предприемачество

Социално предприятие означава предприятие, което, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, управлява се по предприемачески, отчетен и прозрачен начини предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост.

Социалното предприемачество дававъзможност за привличане на ресурси и създаване на общности и групи за решаване на определени казуси, какъвто е трудовата/социалната изолация.

Ново социално предприятие за строително-монтажни дейности се създаде в Поморие.

В рамките на проект "Социално предприемачество - решение за преодоляване на бедността", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешкире ресурси" и Европейския социален фонд, фирма Керос ЕООД създаде ново социално предприятие за строително-монтажни дейности в град Поморие. Проектът се изпълнява в партньорство със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА"

Новосъздаденото социално предприятие предоставя възможност за заетост и обучение в работна среда за лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица с което им се даване само възможност за работа, но и за устойчиво интегриране на пазара на труда.

Предоставянето на умения за работа и трудов опит е от ключово значение за бъдещото развитие на участниците и преодоляване на социалната изолация. Работата с лица, които не са желани от другите работодатели, не притежават необходимите знания и умения и/или са загубили своята мотивация за търсене на заетост и професионална реализация е основна задача на социалното предприятие.

Средствата за постигане на поставените цели и социален ефект от дейността са разделени в две основни направления- бизнес модел и социална дейност.

- Бизнес моделътвключва в себе си създаването но жизнеспособно предприятие в структурата на Керос, което е от особено значение за успеха на начинанието, доколкото сектор Строителство е обект на не малко регулаторни и регистрационни режими и стартирането от нулата на подобна дейност изисква големи първоначални инвестиции.

Текущият персонал с опит ще се включи както в изпълнението на проекта, така и в дейността на социалното предприятие по принцип.Доброто име на фирмата и създадените контакти с клиенти от региона, гарантира осигуряването на заетост и приходи за социалното предприятие, което еот ключово значение за устойчивостта на постигнатото по проекта и продължаване на работата с целевата група и след края на финансирането от ОП РЧР.

Основните услуги, които предлага социалното предприятие са саниране, външна изолация, обновяване на фасада и тераси, монтаж на водосточни тръби, подмяна/поставяне на дограма, боядисване, комуникации, обезопасяване, замазки, зидария, полагане на декоративни елементи. Така избраните услуги са допълващи и реално социалното предприятие може успешно да играе ролята както на изпълнител, така и на подизпълнителна други строителни предприятия в региона.

- Социалната дейност включва конкретна работа с представители на целевата група - лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, в посока предоставяне на психологическа подкрепа, мотивиране, обучение на работното място с наставник, осигуряване на работа, а не на социални помощи.

Към конкретния момент, се създаоха възможности за заетост на местното население - особено за онези, изолирани от пазара на труда и в риск от социално изключване. 32 лица в неравностойно положение на пазара на труда се включиха в заетост за период от 11 месеца, които придобиха ценни преносими умения чрез осигурената възможност за обучение от определения наставник с опит в професията, които са в съответствие с промените на пазара на труда.

Линк към оргиналаната публикация.

20 YEARS Stara Zagora Regional Economic Development Agency

REDA is determined in accordance with Art. 2 NGO’s Act as a non-profit organization for the public benefit to the objectives and tasks set out below:

The main objective of the REDA - Stara Zagora is to support the development and implementation of mechanisms to manage the process of successful integration into the European community of local and regional authorities and businesses in the region through policies development at regional and local level aimed at sustainable development of the region and stimulate economic development, including:

Read more...
 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 USEFUL TIPS ON HOW TO GET YOUR PROJECT FUNDED

 

10 RULES FOR WRITING SUCCESSFUL PROJECT PROPOSAL

You can count on us for:

  • Business plans, marketing strategies, analysis benefits / costs elaboration;

    READ MORE...

Upcoming

No events

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80-en