Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Европейският парламент гласува нови амбициозни цели за възобновяемите източници и енергийната ефективност

Европейският парламент гласува нови амбициозни цели за възобновяемите източници и енергийната ефективност.

 - Повишаване на енергийната ефективност с 32.5% до 2030 г.

 - До 2030 г. 32% от енергията трябва да идва от възобновяеми източници

 - Преминаване към биогорива от второ поколение

ЕП гласува обвързваща цел за 2030 г. за възобновяеми енергийни източници (32%) и индикативна цел за енергийна ефективност (32.5%), които играят важна роля за постигане целите на ЕС по отношение на климата.

Парламентът потвърди във вторник предварително постигнатото през юни съгласие със Съвета на ЕС относно енергийната ефективност (434 гласа „за“, срещу 104 „против“ и 37 „въздържал се“), възобновяемите източници (495 гласа „за“, срещу 68 „против“ и 61 „въздържал се“) и управлението на Енергийния съюз (475 гласа „за“, срещу 100 „против“ и 33 „въздържал се“) - три основни законодателни досиета, които са част от пакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“.

До 2030 г. енергийната ефективност в ЕС трябва да се подобри с 32.5%, като делът на енергията от възобновяеми източници трябва да представлява поне 32% от крайното брутно потребление в ЕС. И двете цели ще се преразгледат преди 2023 г. и могат само да бъдат увеличени, но не и намалени.

По-ниски сметки и правото да станеш потребител на собствена енергия.

С по-ефективна енергия европейците ще имат по-ниски сметки. В допълнение, Европа ще намали зависимостта си от външни доставчици на нефт и газ, ще подобри качеството на въздухa и ще защити климата.

За пръв път държавите членки ще бъдат задължени да предложат специфични мерки за енергийна ефективност в полза за онези, които са засегнати от енергийна бедност.

Държавите членки трябва да осигурят правото на гражданите да генерират възобновяема енергия за собствено потребление, да я съхраняват и да продават излишъка от продукцията.

Към второ поколение биогорива

Биогоривата от второ поколение могат да изиграят важна роля за намаляването на въглеродния отпечатък от транспортните средства. До 2030 г. поне 14% от горивата за превозни цели трябва да идват от възобновяеми източници.

Биогоривата от първо поколение обаче, представляващи висок риск за „непреки промени в земеползването“ (т.е. преобразуване на почва, която не се използва за хранителните култури - като пасища и гори - към такава за хранителни култури, което увеличава емисиите на CO2) и няма да се броят към целите на ЕС за възобновяема енергия от 2030 г. След 2019 г. приносът на биогоривата от първо поколение към тези цели постепенно ще намалее докато не достигне нулева стойност през 2030 г.

Ново управление за постигането на Енергийния съюз

Всяка държава членка трябва да представи 10-годишен „интегриран национален план за енергетиката и климата“ с национали цели, приноси, политики и мерки до 31 декември 2019 г., както и на всеки десет години след това.

Цитати

Докладчикът за енергийна ефективност Мирослав Похе (С&Д, Чехия) отбел яза: „Повишаването на енергийната ефективност е от полза за всички европейци. Това е добра сделка за нашите граждани, която ще допринесе за намаляване на енергийното потребление и по този начин ще намали сметките. Но това е също добра новина за конкурентоспособността на европейската промишленост, тъй като се намаляват разходите и се стимулират инвестициите“.

Хосе Бланко Лопес (С&Д, Испания), докладчик за възобновяемите източници, коментира: „Ние отнехме стимула за инвестиции в нови продукции на биогорива от хранителни култури и насърчихме биогоривата от ново поколение. Успяхме също така да засилим правото на потребление на собствена енергия и включихме желанието на Парламента за забрана на такси и разноски за потребление на собствена енергия до 2026 г.“

Следващи стъпки

След като Съветът на ЕС официално приеме споразумението, новите правила ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни по-късно. Регламентът за управление директно ще влезе в сила в държавите членки, докато новите елементи от другите две директиви ще трябва да бъдат транспонирани в националните законодателства най-късно 18 месеца след влизането им в сила.

Допълнителна информация:

– Приетите текстове:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

– Прессъобщение след последната тристранна среща относно енергийната ефективност:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180619IPR06146/energy-union-deals-on-efficiency-targets-and-governance

– Процедурно досие: енергийна ефективност 2016/0376(COD):

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&;reference=2016/0376(COD)

– Проучване на ЕП относно енергийната ефективност:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf

– Прессъобщение след последната тристранна среща - възобновяемите източници:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers

– Процедурно досие: възобновяемите източници. Преработка 2016/0382(COD):

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&;reference=2016/0382(COD)

– Проучване на ЕП относно възобновяемите енергийни източници:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf

– Процедурно досие: управлението на Енергийния съюз 2016/0375(COD):

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0375(COD)&l=en

– Проучване на ЕП относно управлението на Енергийния съюз:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599279/EPRS_BRI(2017)599279_EN.pdf

– Отговорът на ЕС на промените в климата: чиста енергия и повече ефективност:

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20181031STO18175/otghovort-na-es-na-promenite-v-klimata-chista-energhiia-i-poveche-efektivnost

– Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/clean-energy_3602_pk

20 YEARS Stara Zagora Regional Economic Development Agency

REDA is determined in accordance with Art. 2 NGO’s Act as a non-profit organization for the public benefit to the objectives and tasks set out below:

The main objective of the REDA - Stara Zagora is to support the development and implementation of mechanisms to manage the process of successful integration into the European community of local and regional authorities and businesses in the region through policies development at regional and local level aimed at sustainable development of the region and stimulate economic development, including:

Read more...
 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 USEFUL TIPS ON HOW TO GET YOUR PROJECT FUNDED

 

10 RULES FOR WRITING SUCCESSFUL PROJECT PROPOSAL

You can count on us for:

  • Elaboration of tender documents for procurement of goods, services and construction works under the procedures of the European Union, the Public Procurement Act and other relevant legislative acts;

Upcoming

No events

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest-en

tedxsz

magazine-startus

banner160x80-en

Loading ...