Община ЧирпанОбщина ЧирпанОбщина Чирпан
Община Чирпан
 
Община Чирпан
Общината

powered by FreeFind

 

Общината Природни ресурси

     Климат

     Община Чирпан е с умерено континентален климат. Тя попада изцяло в климатичния район на Централна България, в преходно континенталната подобласт. Върху климатичните условия в общината оказват влияние Стара планина от север и Родопската планинска верига от юг, които осигуряват защита от ветровете. По течението на река Марица се чувства климатичното влияние на Средиземноморието, главно в режима на валежите. Зимата е по-сурова в сравнение с другите райони на Старозагорска област, с устойчива и сравнително добра снежна покривка, което е гаранция за успешното презимуване на есенниците.

Средномесечното количество на валежите в Община Чирпан
за 40-годишен период (1959 -2002 година)

МЕСЕЦИ
Литри на 1 кв. м.
Януари
42,2
Февруари
37,7
Март
40,1
Април
50,8
Май
64,2
Юни
64,4
Юли
50,3
Август
48,1
Септември
34,7
Октомври
34,5
Ноември
52,9
Декември
54,8
ГОДИШНА СУМА
574,7
В т.ч. през вегетационния период
347,0


История 
Местоположение
Природни ресурси
 Местни власти 
 

     Средногодишната температура е около 12°С. Средната влажност на въздуха е 70%. През годината преобладават северозападни ветрове със средна скорост 2,1 m/s (в 55% от случаите).

     Средната начална дата на периода с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5°С в град Чирпан е около 3 март, а над 10°С - 4 април, което е биологически минимум за повечето топлолюбиви култури. Лятото е характерно с чести и големи горещини. Абсолютният максимум на температурата е през месец юли.

     С изключение на водите на река Марица естествените водоизточници в общината са ограничени. Микроязовирите, които са с вариращо по години завиряване, са около 20 с обща площ 2 094 декара.

     Почви

     Община Чирпан разполага с качествени земеделски земи, които са основна предпоставка за заложеното в общинската стратегия развитие на аграрния сектор.

     Преобладаващите почви са черноземни смолници с мощен хумусен хоризонт, подходящи за отглеждането на пшеница, ечемик, царевица и зеленчукови култури. На територията на общината има три пункта за изследване на почвите.

     Почвите в общината са разнообразни и според агрохимическото проучване на Института по почвознание "Н. Пушкаров" тяхното разпределение в общата обработваема земя е следното:

Относителен дял на почвените видове

Видове почви
Относителен
дял %
Чернозем - смолници
53,0%
Канелено-горски почви
30,3%
Хумусно-карбонатни
11,2%
Алувиално-делувиални почви
5,5%

 
   

     Черноземните смолници се намират в южната част на общината и са най-подходящи за отглеждане на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и памук.

     Канелено-горските почви са разположени на север от чернозем-смолниците. Подходящи са за лозя, лавандула, бадеми, маслодайни, лекарствени, зърнено-хлебни и зърнено-фуражни растения.

     Хумусно-карбонатните почви са разположени в отделни петна, предимно в северната част на Общината. Подходящи са за лозя, орехи, бадеми и някои зърнени култури.

     Алувиално и делувиално-ливадните почви са с най-нисък относителен дял и се намират по поречията на малките реки. Те са най-подходящи за отглеждане на зеленчуци, кореноплодни, фуражни, овощни видове и вкоренилища.

     Минерални ресурси

     Макар че районът на община Чирпан е сравнително беден на природни ресурси, има единични находища на нерудни полезни изкопаеми. Стопански интерес представляват находищата на бентонит (в землището на с. Златна ливада), гипс (с. Гита), бяла пръст и червен декоративен камък.

     По поречието на река Марица се добиват инертни материали.

     В местността "Манчов дъб", намираща се на 5 км от Чирпан има извори с минерална вода, чиито отлични свойства я правят подходяща за бутилиране.

     Околна среда

     В Община Чирпан не се осъществяват производства, водещи до замърсяване на околната среда. През последните години рязко се снижи употребата на минерални торове, хербициди и препарати в земеделието. На територията на общината има три пункта за изследване на почвите. Преобладаващата посока на вятъра, предвид географското положение изключва вероятността за пренос на замърсители от съседни общини.

     В града няма изградена пречиствателна станция за отпадни води и реката е сборен колектор на отпадните битови и промишлени води. В общината има приета програма за управление на отпадъците и проект за изграждане на междуобщинско депо за твърди битови отпадъци с община Братя Даскалови.

     В Общината има приета програма за управление на отпадъците. Реализирани са следните проекти:

     - Почистване коритото на р. Текирска от ТБО в рамките на национална кампания "За чиста околна среда" - 2000 год.;

     - Екологични и лесокултурни мероприятия - 2001 год. съвместно с Бюро по труда - Чирпан, в рамките на микропроект за разкриване на работни места

     - Почистване и озеленяване на училища в Чирпан през 2001 год. съвместно с неправителствена организация "Надежда 2001"

     Проблем от екологична гледна точка е високата концентрация на манганови йони в кладенците край р. Марица. Приоритетите в това направление на община Чирпан са:

     - предприемане на етапни действия за проектиране и изграждане на обезманганителна станция;

     - подобряване качеството на питейните води;

     - проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Чирпан;

     - намаляване използването на препарати за растителна защита;

     - извършване на периодични проверки по състоянието и съхранението на препаратите за хранителна защита.

 

 

 

(c) 2003 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

USAID Foundation for Local Government Reform

Проект "Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за
създаване на доверие у граждани и външни партньори", финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление