Община ЧирпанОбщина ЧирпанОбщина Чирпан
Община Чирпан
 
Община Чирпан
Общината

powered by FreeFind

 

Общината Местоположение и територия

     Община Чирпан се намира в югозападната част на Старозагорска област. Разположена е в Горнотракийската низина. На север включва части от Средна гора (Чирпанските възвишения), които постепенно се снижават към долината на река Марица на юг. Общината обхваща територия със средна надморска височина 240 м над морското равнище и обща площ 522,9 кв.км, което е 11,1% от територията на Старозагорска област. Средната надморска височина е 241,9 м. Според сеизмичното райониране на България, Чирпан се намина в район със сеизмичност от ІХ степен.

     Административният център на общината, град Чирпан, е разположен на 180 метра надморска височина, на хълмиста местност, образувана от южните склонове на Средна гора, покрай бреговете на Текирска река. Намира се на 201 км югоизточно от столицата София, 51 км източно от Пловдив и 39 км югозападно от областния център Стара Загора.

Подробна карта на общината

Източник: Годишник на общините в България 2002, ФРМС

     Общината граничи с община Стара Загора на изток, с община Братя Даскалови - на северозапад, община Първомай - на югозапад, а на юг по поречието на река Марица - с Хасковска област.

Относителен дял на заеманата площ

Показатели Площ
(кв. км.)
Относителен
дял %
Старoзагорска област
5 146,9
100,00
- Община Чирпан
522,9
10,18
- Община Братя Даскалови
526,1
10,22
Община Стара Загора (с най-голям размер)
1019,1
19,80
Община Николаево (с най-малък размер)
146,0
2,84

 


История 
Местоположение
Природни ресурси 
Местни власти 
     

(c) 2003 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

USAID Foundation for Local Government Reform

Проект "Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за
създаване на доверие у граждани и външни партньори", финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление