Община ЧирпанОбщина ЧирпанОбщина Чирпан
Община Чирпан
 
Община Чирпан
Начин на живот

powered by FreeFind

 

Начин на живот

     Образование
     Учебните заведения са единадесет общообразователни училища, две професионални гимназии и едно специализирано училище. Това е Техникумът по селско стопанство със специалности "Оператор на селскостопанска техника" и "Растениевъдство". По-долу са дадени учебните заведения в град Чирпан.

Учебни заведения:
СОУ "П. К. Яворов"
Директор - тел.: 0416/44-96, Канцелария - тел.: 34-55
ТСС "Н. Стоянов"
Директор - тел.: 31-23, Счетоводство- тел.: 24-13
ОУ "В. Левски"
Директор - тел.: 43-02, Канцелария - тел.: 33-93
ОУ "Кирил и Методий"
НУ "Ал. Константинов"
Директор - тел.: 31-78, Канцелария - тел.: 43-29
НУ "Климент Охридски"
Директор - тел.: 45-64
НУ "Цар Иван Асен ІІ"
Директор - тел.: 40-49, Канцелария - тел.: 20-59

     На територията на община Чирпан има десет детски градини, с общ брой места 562, а тези в град Чирпан са:

Детски заведения
ЦДГ "Слънце" Директор - тел.: 34-13
ЦДГ "Здравец" Директор - тел.: 35-79
ЦДГ"Калина Малина" Директор - тел.: 31-19

     Здравеопазване и социални дейности
     В община Чирпан се намира многопрофилна болница за активно лечение "д-р Хр. Златаров" и медицински център "Д-р Н. Тошев" с общопрактикуващи лекари. Специалистите в тези здравни заведения са добри професионалисти и обслужват не само общината, но и региона. Един лекар обслужва 478 души, а един стоматолог - 2348. Мрежата от здравни заведения в Община Чирпан задоволява нуждите на населението. Същото е и положението с ангажираните здравни специалисти. Данните за 1998 – 2002 година показват, че община Чирпан е с минимални отклонения в съпоставка със средните показатели на област Стара Загора

Показатели Област
Ст. Загора
Общини
    Ст. Загора Казанлък Раднево Чирпан
Лекари 2,35 2,84 2,36 1,96 2,18
Стоматолози 0,15 0,58 0,56 0,35 0,43
Фелдшери 0,66 0,56 0,69 0,78 0,47
Акушери 0,64 0,61 0,80 0,67 0,57
Мед. Сестри 5,09 6,43 4,97 4,16 4,19


Образование 
Здравеопазване 
Спорт
Култура
 

     Социалната политика в община Чирпан е насочена към повишаване качеството на живот на хората с ниски доходи, хора с увреждания, сираци, самотни майки, деца, нуждаещи се от закрила и болни граждани. Дирекция “Социално подпомагане” – Чирпан обслужва 19 населени места. Социалната работа се изразява в парично подпомагане с различни видове социални помощи, предоставяне на консултации в зависимост от потребностите на гражданите, изготвяне на документи за получаване на технически помощни средства от инвалиди.

    Общината поддържа Домашен социален патронаж, в който са обхванати 180 лица с трайни увреждания, самотно живеещи стари хора и военноинвалиди. Те получават топла храна, почистване на домовете и редица други услуги, включително административни.

    По Националната програма “От социални помощи – към осигуряване на заетост” се осигуряват лични асистенти, които полагат постоянни грижи за лица с трайно намалена трудоспособност.

    На територията на община Чирпан социални услуги се предоставят от неправителствената организация “Милосърдие”, която предоставя надомно обслужване на лица с увреждания – приготвяне на храна в дома, почистване, придружаване за разходка, административни услуги и други.

    Лицата с по-ниска степен на увреждане могат да намерят трудова реализация в ТПК “Искра” – кооперация, произвеждаща работно облекло и осигуряваща работа предимно за инвалиди.

     Спорт и развлечения
     Подкрепата за спортните прояви и физическото развитие на младите хора е приоритетна задача за общинското ръководство. Община Чирпан разполага със следната спортна база:

    • Стадион с обща площ 92 дка, който разполага с четири затревени футболни игрища и лекоатлетическа писта. Стадионът се охранява и е запазен в много добро състояние. Основното футболно игрище разполага и с дренажна система.

    • Зала за борби, която се намира в района на стадиона. В стаята провеждат тренировки лицензирани спортни клубове от гр. Чирпан.

    • Плувен басейн, строен през 1930 год. Басейнът е с размери 25 м на 12 м.

     В Община Чирпан има лицензирани шест спортни клуба. Ежегодно се организират общински футболни турнири, волейболни срещи, допринасящи за развитие не само на спортните способности, но и възпитаване в спазване на правилата. Срещат се отбори от различни етнически групи, доказва се толерантността и спортния дух. Всяка година, на годишни тържества, се връчват награди за най-добри спортисти и треньори на годината.

     Любимо място за отдих на чирпанлии е местността "Каваклийка", която се намира по билото на Средна гора, близо до град Чирпан. Тук са разположени четири хижи, които се използват като база за отдих, лов, спорт и туризъм.

 
       

(c) 2003 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

USAID Foundation for Local Government Reform

Проект "Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за
създаване на доверие у граждани и външни партньори", финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление