Община ЧирпанОбщина ЧирпанОбщина Чирпан
Община Чирпан
 
Община Чирпан
Инфраструктура

powered by FreeFind

 

Инфраструктура

      През територията на общината преминават важни пътни, железопътни и съобщително-комуникационни трасета, елементи на националната транспортно-съобщителна инфраструктура.

      Град Чирпан е разположен на главната пътна и железопътна транспортна артерия София - Пловдив - Бургас и поддържа редовни автобусни връзки със София, Пловдив, Стара Загора, Димитровград, Хасково и други градове и селища в околността и страната. Поради разположението на Чирпан всички автобусни линии София - Бургас преминават през града.

      Пътно-шосейната мрежа в общината е добре развита, с плътността 36.9 км на 100 кв. км.

      В община Чирпан се намира пресечната точка на еврокоридори № 8 (част от който е автомагистрала "Тракия") и № 9 (част от който е пътя Русе - Кърджали - Маказа). През територията на общината преминава и автомагистрала "Марица"- част от европейски коридор № 4, свързващ Западна Европа, София - Пловдив - Свиленград и Истанбул. Започналото през 2003 г. изграждане на автомагистрали "Тракия" и "Марица", чиито трасета преминават непосредствено до Чирпан, е важно условие за бъдещето икономическо развитие на общината.

      Пътната мрежа в общината от ІV-ти клас е почти 90 километра. Републиканската мрежа обхваща пътищата София - Бургас, към Хасково и Старопланинските проходи. Проблем за общината представляват общинските пътища (бившите четвъртокласни пътища), които имат най-голям относителен дял от пътната инфраструктура.

      Основното транспортно обслужване в Общината се извършва от "Автотранспорт - Чирпан" - ЕООД. През общината преминават също транспортни фирми от съседни и други общини.

      Железопътната мрежа е добре изградена. Тя включва участъци на една от най-важните за страната електрифицирани железопътни линии (София - Пловдив - Стара Загора - Бургас), която преминава през гара Чирпан и е основно ремонтирана през 1998-1999 година.

      Всички селища в общината са електрифицирани. Те се обслужват от Електроснабдяване - НЕК АД - Чирпан.

      Всички населени места на общината са с изградена водопроводна мрежа за питейно-битово водоснабдяване. Основен водоизточник е подстанция Марица, от където се осигурява вода с дебит 150 л/сек, както и подстанция Бяла. Голяма част от водопроводите се нуждаят от подмяна.

      Само в град Чирпан обаче е изградена канализационната мрежа (60 800 м).

      Територията на общината се обслужва от поделение на "ВиК" ООД - Стара Загора, което е смесено предприятие с 51% държавно и 49% общинско участие на общините от областта.

      Хидромелиоративната мрежа в по-голямата си част е изградена на принципа на гравитачното напояване от напоителни канали. За Чирпанското поле вода се взема от река Марица, използват се води и от микроязовири. Обработваемите земи се напояват и от по-малките реки и подпочвени води. Техническото състояние на съоръженията е задоволително.

      По отношение на телекомуникациите община Чирпан разполага с добре изградена телефонна мрежа: общият брой на телефонните постове за 2001 г. е 9284, в т.ч. домашни - 7973.

      На територията на общината има покритие на двата мобилни оператори и Интернет връзка.


     

(c) 2003 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

USAID Foundation for Local Government Reform

Проект "Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за
създаване на доверие у граждани и външни партньори", финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление