Община ЧирпанОбщина ЧирпанОбщина Чирпан
Община Чирпан
 
Община Чирпан
Човешки ресурси

powered by FreeFind

 

Човешки ресурси

      Населените места в общината са 21 - град Чирпан и 20 села. Населението на общината възлиза на 25 828 души, 69,1% от които живеят в административния център (18 265 души). В центъра е съсредоточено над половината от населението на общините - 67,9% за Чирпан.

      Гъстотата на населението е 51 жители на кв.км (при 71 за oбласт Ст. Загора).

      Демографските показатели се характеризират с ежегодно влошаване. В таблицата са дадени основните показатели за 2001 година.

Показатели Община Чирпан
(в %)
Област Ст.Загора
(в %)
Република България
(в %)
Гъстота на населението на км2 51,8 71,6 71,1
Брачност (на 1000 човека) 2,6 3,5 3,6
Раждаемост (на 1000 души) 7,9 8,8 8.8
Смъртност (на 1000 души) 18,1 14,6 14,8
Естествен прираст
(на 1000 души)
-10,1 -5,7 -5,6


 

      Жителите в нетрудоспособна възраст (до 15 и над 60 години) са 12 500 - 45,3%, а в трудоспособна възраст (от 15 - 60 години) са 15 064 или 54,7%.

      На 1000 мъже в община Чирпан се падат 1068 жени (при 1052 за страната). Тази тенденция се дължи на по-високата средна продължителност на живота сред жените.

      Ромското население е 4095 - 14,9% от населението на Общината.

      От 20-те села на Общината две са с над 1000 жители. Селата с жители между 500 и 1000 са 2. Останалите села имат по-малко от 500 жители.

      Негативните демографски показатели и особено тежкото положение със застаряването в селата силно влияят на ефективността на трудовите баланси, налагат придвижване на активно трудово население от града към селата.

НАСЕЛЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТ И ПОЛ КЪМ 31.12.2001 Г.

ВЪЗРАСТ ОБЩО МЪЖЕ ЖЕНИ
ОБЩО 25828 12555 13273
0 г. 206 106 100
1-4 г. 873 439 434
5-9 г. 1202 626 576
10-14 г. 1570 797 773
15-19 г. 1509 778 731
20-24 г. 1422 766 656
25-29 г. 1566 808 758
30-34 г. 1660 890 770
35-39 г. 1458 757 701
40-44 г. 1463 726 737
45-49 г. 1580 800 780
50-54 г. 1776 842 934
55-59 г. 1737 783 954
60-64 г. 1694 782 912
65-69 г. 1945 897 1048
над 69 г. 2409 4167 1758

 

 
       

(c) 2003 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

USAID Foundation for Local Government Reform

Проект "Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за
създаване на доверие у граждани и външни партньори", финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление