Община ЧирпанОбщина ЧирпанОбщина Чирпан
Община Чирпан
 
Община Чирпан
Икономика

powered by FreeFind

 

Икономика

     Сериозен потенциал за развитие на общинската икономика са съществуващите производствени мощности и човешки ресурси, както и наличието на множество суровини, осигурявани от селското стопанство за хранителната и други преработващи промишлености. В момента икономиката на община Чирпан се характеризира със сериозен спад на производството.

     По-голямата част от регистрираните в община Чирпан фирми са малки предприятия. Висок дял в икономиката заемат фирмите, занимаващи се с търговска дейност. Фирмите в преработващата промишленост са доминиращи и определят нивото на икономическа активност в общината.

     По данни на НСИ към края на 2001 г. в община Чирпан са регистрирани 555 фирми. По отрасли фирмите се разпределят както следва:

Разпределение по отрасли на фирмите в община Чирпан

Селско, ловно и горско стопанство 41
Рибно стопанство 1
Преработваща промишленост 74
Строителство 7
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството 267
Хотели и ресторанти 57
Транспорт, складиране и съобщения 50
Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги 20
Образование 3
Хуманно здравеопазване и социални дейности, ветеринарна лечебна дейност 17
Други 18
ОБЩО: 555


Промишленост 
Селско стопанство 
Финансова среда 
Фирмена дейност 
Инвестиции 
 

     В Чирпан преобладават микропредприятията. Според броя на заетите фирмите се разпределят както следва:

Микро (до 10 заети) 512 92,25%
Малки (от 11 до 50 заети) 26 4,68%
Средни (от 51 до 100 заети) 12 2,16%
Междинни и големи 5 0,90%
ОБЩО: 555 100,00%

 
         Благоприятни са възможностите за развитие на туризма в община Чирпан - културен, екологичен, селски и чрез други атрактивни форми, използващи природната красота на региона и уникалните исторически дадености.  
       

(c) 2003 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

USAID Foundation for Local Government Reform

Проект "Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за
създаване на доверие у граждани и външни партньори", финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление