Създаване на благоприятни условия за трудова реализация на хора с увреждания в град Стара Загора

Схема за малки проекти на Британското посолство в България.

Проектът, продължил от януари до август 2004 г., имаше за цел на проекта да подобри социалната и икономическа интеграция на хората с увреждания.

Основно средство за постигане на тази цел бе осигуряването на подходящо обучение. Петнадесет души взеха участие в курс за стартиране на собствен бизнес. За конкурса за най-добър бизнес план бяха разработени четири плана, като на спечелилия бе отпусната малка финансова помощ за стартиране на собствен бизнес. В допълнение бяха предоставени 120 часа консултантски услуги на съществуващи и стартиращи фирми.

Две групи от по 15 души преминаха курсове по усъвършенстване на умения за плетене, които получиха допълнителна помощ за реализация на изработените продукти - разработване на модели, маркетинг и продажба.

Обучение и подкрепа бяха осигурени и за две специализирани предприятия за трудоустроени в Стара Загора - "Мересев" и "Тих труд". Управленските екипи на предприятията участваха в специални семинари за управление на човешките ресурси, маркетинг и умения за водене на преговори и получиха консултации за решаване на конкретни проблеми. Бяха разработени рекламни материали и Интернет страници. В допълнение двете фирми получиха възможност за участие в Пловдивски пролетен панаир – 2004.

 

На 19 март 2004 г. успешно завърши курсът за обучение по предприемачество