Подкрепа за сектора на малките и средни предприятия в Стара Загора

euflagПроектът се финансира по програма ФАР BG 0102.05 - ИНИЦИАТИВИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.

През 2004 г. АРИР – Стара Загора успешно приключи проект за подпомагане на микро фирми и дребни предприемачи, както и на малки и средни предприятия от три водещи отрасли в местната икономика (хранително-вкусово машиностроене, мебелопроизводство, шивашко производство). За всяка от двете целеви групи бяха предвидени дейности, които да отговарят най-добре на специфичните им нужди.

Семинар по управление на човешките ресурси и мениджърски умения,

16 март 2004 г.

Повече от 80 фирми участваха в организираните семинари и обучения, чиито теми бяха съобразени със специфичните потребности на двете целеви групи: управление на фирмата; счетоводни, данъчни и трудово-правни въпроси; маркетинг; Интернет и електронна търговия; бизнес планиране; управление на промяната; умения за водене на преговори и др.

В рамките на проекта бяха предоставени консултантски услуги за разрешаване на конкретни проблеми на МСП, свързани с управление на качеството, съответствие на продуктите, регистриране на търговска марка, повишаване на производителността и оптимизация на производствените процеси и др.

Бяха разработени и издадени две практически помагала:

Управление на малката фирма и

Обслужване на клиентите ;

Бяха разработени електронни браншови каталози на фирми от трите приоритетни отрасъла (машиностроене за хранителната и питейна индустрия, мебелопроизводство, шивашко производство), които постепенно се превръщат в Интернет платформа за повишаване на експортния им потенциал.

--------------------------------

Основна цел на проекта е чрез укрепване на капацитета и повишаване на конкурентноспособността на малките и средни предприятия (МСП) да бъдат създадени условия за увеличаване на заетостта в град Стара Загора.

На базата на предварително проучване на потребностите са планирани следните дейности:

обучение и консултантски услуги в сферите, предизвикващи най-голям интерес: счетоводни, данъчни и трудово-правни въпроси; маркетинг и реклама, особено конкретни маркетингови услуги; бизнес планиране; кандидатстване за банков кредит; управление на фирмата; умения за водене на преговори;

разработване и издаване на две практически помагала: за управление на микрофирми и за подобряване обслужването на клиентите;

разработване на електронни браншови каталози на фирми от трите приоритетни отрасъла и представянето им в Интернет за повишаване на експортния им потенциал.

Целеви групи са:

1) микро фирми и предприемачи, клиенти на кредитните кооперации "Устои" и "Начала" – условия за включване и подробно описание на дейностите;

2) малки и средни предприятия, представители на водещи отрасли в местната икономика (хранително-вкусово машиностроене, мебелопроизводство, шивашко производство) – условия за включване и подробно описание на дейностите.

Предприятията от втората целева група заплащат минимална такса.

Дейностите по проекта са насочени към посочените целеви групи, но ще бъдат отворени и за други микрофирми от Стара Загора, при проявен интерес и налични свободни места.

1. Подкрепа за микрофирми

1.1. Обучение за управление на микрофирма

Учебното съдържание е организирано в 8 модула:

Модул 1: Снабдяване и продажби. Управление на запасите - Снабдяване със суровини, стоки и услуги. Движение и контрол на запасите. Продажби. Движение на паричните средства.

Модул 2: Производство и услуги - Елементи на производството. Повишаване на производителността. Основен и оборотен капитал. Услуги.

Модул 3: Счетоводство на малката фирма - Поддържане на документацията и управление на паричния поток.

Модул 4: Себестойност и ценообразуване - Видове разходи. Формиране на себестойността. Видове ценообразуване.

Модул 5: Маркетинг и обслужване на клиенти - Идентифициране на клиентите. Промоция и реклама. Дистрибуция. Обслужване на клиенти.

Модул 6: Управление на финансите - Отчет за приходите и разходите. Баланс. Паричен поток.

Модул 7: Организация на работата и офиса - Контакти с клиенти и доставчици. Бизнес кореспонденция. Организация на фирмената документация.

Модул 8: Планиране на дейността - Бизнес план. Прогнозни приходи и разходи. Инвестиции.

Микрофирмите могат сами да избират в кои модули да се включат в зависимост от конкретните си потребности. Обучението ще се провежда от квалифицирани лектори и специалисти.

Продължителност на модулите - 4 учебни часа.

Място на провеждане – зала на програма "Устои", Стара Загора.

1.2. Консултантски услуги

В рамките на проекта ще бъдат предоставени консултантски услуги на микрофирмите в съответствие със заявените потребности в следните сфери:

· трудово-правни, счетоводни и данъчни въпроси

· маркетинг, включително разработване на продуктови каталози и съставяне на фирмени профили

· разработване на бизнес планове

· документи при кандидатстване за банков кредит или финансиране по алтернативни програми

· управление на фирмата

1.3. Разработване и издаване на практическо помагало за управление на микро фирма

Ще бъде разработено практическо помагало за дребни предприемачи с основните принципи, които трябва да се следват за успешното управление и развитие на малката фирма. То ще бъде използвано в рамките на обучението и ще бъде предоставяно безплатно на интересуващите се предприемачи.

Обучението, консултантските услуги и помагалата ще се предоставят безплатно на включените в проекта микрофирми.

2. Подкрепа за фирми от отраслите хранително-вкусово машиностроене, мебелна и шивашка промишленост

Дейностите по проекта са насочени към МСП от посочените приоритетни отрасли, но ще бъдат отворени и за други фирми от Стара Загора, при проявен интерес и налични свободни места.

2.1. Обучение

Ще бъдат организирани еднодневни семинари по следните 7 теми:

· Финансово управление на фирмата (за ръководни кадри - неспециалисти)

· Трудово-правни и данъчни въпроси

· Маркетинг и обслужване на клиенти

· Умения за водене на преговори и сключване на договори

· Управление на човешките ресурси

· Управление на промяната

· Интернет и електронна търговия

Семинарите ще се провеждат от висококвалифицирани лектори и специалисти.

2.3. Консултантски услуги

В рамките на проекта ще бъдат предоставени консултантски услуги на фирмите в следните сфери:

· разработване на бизнес планове стратегии;

· фирмено управление и усъвършенстване на производството;

· трудово-правни, счетоводни и данъчни въпроси

· маркетинг и промоция (включително профили, брошури, каталози и др.)

· кандидатстване за банков кредит европейски програми в подкрепа на МСП

· бизнес-кореспонденция с чужди партньори

Консултациите ще бъдат предоставяни от специалисти на местно или национално ниво от консултантския пул, с който работи АРИР. Общият обем на предоставените консултантски услуги ще бъде 300 часа и ще обхваща различни сфери, установени с началното проучване, проведено в процеса на разработване на предложението за проект:

2.4. Разработване и публикуване на практическо ръководство за обслужване на клиентите

Ръководството ще включва практически съвети и правила за обслужване на клиентите, насочени към служителите на различни нива - от пряко работещия с клиенти до мениджъра на фирмата.

2.5. Разработване на електронни браншови каталози на фирмите от хранително машиностроене, мебелна и шивашка промишленост от Стара Загора

Ще бъдат разработени браншови каталози на български и на английски език на фирмите от хранително-вкусовото машиностроене, мебелна и шивашка промишленост в региона. Те ще включват минимум 100 фирми от трите отрасъла – обща информация за тях, контакти, производство.

Каталозите ще бъдат насочени предимно към чужди партньори и клиенти и публикувани само в Интернет, за да могат лесно да бъдат актуализирани. Те ще бъдат поместени на www.szeda.bg и записани в специализирани търсещи машини за улесняване достъпа на заинтересувани партньори и клиенти от страната и чужбина.

Включените в обучението фирми ще заплащат минимална такса. Консултантските услуги, практическото помагало и включването в Интернет каталозите ще се предоставят безплатно.