Обучение по стратегическо планиране за общински съветници от общините в област Стара Загора

Програма "Европрактики 2003" на Институт "Отворено общество" – София.

osfЦел на проекта бе да подготви общинските съветници за реално и компетентно участие и вземане на верни решения в процеса на стратегическо планиране на местното развитие във всичките му сфери, свързан с разработване на общинските планове за развитие за първия период на планиране (2007-2013 г.) след приемане на България в Европейския съюз.

Участници в проекта бяха общински съветници, избрани за пръв път при последните местни избори през октомври 2003 г.

Общинските съветници от 11-те общини на област Стара Загора взеха участие в обучение по следните теми:

- управление на промяната и лидерски умения;

- местно икономическо развитие;

- принципи на стратегическото планиране.

В резултат на проекта бе изградена работна група от представители на общинския съвет и общинската администрация на Стара Загора, която определи визията и приоритетите на Плана за развитие на Община Стара Загора за 2007-2013 г.

 

project2project3Управление на промяната - Гълъбово,

16 февруари 2004 г.

 

 

 

 

----------------------

Проектът се финансира по програма "Европрактики 2003" на Фондация "Отворено общество" – София. Проектът има за цел да подготви общинските съветници за реално и компетентно участие в процеса на стратегическо планиране на местното развитие във всичките му сфери и завземане на верни решения.

Насочен е към общински съветници, избрани за пръв път при последните местни избори през октомври 2003 г., (70% от общинските съветници в Старозагорска област).

Целта на проекта ще бъде постигната чрез обучение на общинските съветници в три семинара по следните теми:

- управление на промяната и лидерски умения;

- местно икономическо развитие;

- принципи на стратегическото планиране.

Участниците от различните общини ще бъдат групирани в 5 групи в зависимост от броя на общинските съветници, териториалната близост и сходството на общините, както следва:

Общини, Място на провеждане

1) Стара Загора, Стара Загора

2) Казанлък, Павел баня, Казанлък

3) Чирпан, Братя Даскалови, Чирпан

4) Мъглиж, Николаево, Гурково, Мъглиж

5) Гълъбово, Раднево, Опан, Гълъбово

1 модул: "Управление на промяната и лидерски умения"

Водещи: Златина ВодеДимитрова и В. Панчев

осъществяване на общинските стратегии. Участниците ще бъдат запознати със следните теми:

· Управление на промяната

· Работа в екип – лидерство и управление

· Решаване на конфликти: Стратегия за комуникация "Аз печеля – Ти печелиш"

Приложение 1: Програма на модул 1: "Управление на промяната и лидерски умения"

2 модул: "Местно икономическо развитие"

Водещи: Александър Михайлов, Васил Радойновски

Целта на втория модул е да даде на новоизбраните общински съветници разбиране за същността и основните принципи на местното икономическо развитие; ролята на общините за стимулиране на местното икономическо развитие; ролята на общинските съвети за вземане на решения и определяне на политики на базата на вярна преценка на средата. Семинарът ще завърши с практическо упражнение и дискусия. В рамките на дискусията ще бъде поставена задачата между двата модула общинските съветници да се запознаят със силните и слаби страни, заплахите и възможностите, станали основа за разработване на съществуващите стратегии на общините и дадени насоки как да установят настъпилите промени във външната и вътрешна среда като база за актуализиране на общинските стратегии.

Участниците ще бъдат запознати със следните теми:

· Изграждане на благоприятна среда за устойчиво местно развитие

· Мобилизиране на местните ресурси и партньори за решаване проблемите на общността

· Основни принципи на местното икономическо развитие

Приложение 1: Програма на модул 2: "Местно икономическо развитие"

3 модул: "Принципи на стратегическото планиране"

Водещи: Александър Михайлов, Васил Радойновски

Третият модул ще даде възможност на общинските съветници да оценят значението на стратегическото мислене за обединяване на целите и ресурсите на общността, да придобият ясна представа за непосредствената връзка между стратегията на общината и формирането на общинската политика, както и ролята на общинския съвет в този процес, да се запознаят с основните принципи и етапи в разработването на общинската стратегия. В рамките на семинара ще се проведе и практическо упражнение за анализ на промените в средата и актуализиране на приоритетите.

Участниците ще бъдат запознати със следните теми:

· Въведение и общи понятия; потребност и функции на стратегическото планиране

· Анализ на средата (SWOT анализ)

Стратегически приоритети, цели, план за действие. Партньорски подход.