Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан

Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан – основа за създаване на доверие у граждани и външни партньори

(септември 2002 г. - септември 2003 г.)

usaidflgrПроектът бе финансиран от ААМР чрез Фондацията за реформа в местното самоуправление и имаше следните цели: въвличане на гражданите в обсъждане на важни за общността проблеми и подобряване образа на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан пред гражданите и потенциални партньори.

Обсъждане на бюджета  на община ГълъбовоРезултатите от реализиране на проекта в трите общини са следните:

- За пръв път бе проведено обсъждане с гражданите на проектите за общински бюджети за 2003 г. (по модела на община Добрич).

- Проведено бе проучване на мнението на гражданите за работата на общинските администрации, резултатите от което бяха предоставени на общинските ръководства.

- Обучени бяха 34 общински служители в 3 семинара "Подобряване обслужването на гражданите".

- Бяха разработени и публикувани в Интернет маркетингови профили на Гълъбово, Раднево и Чирпан, които бяха разпечатани и предоставени на общините.

- Бяха разработени цветни брошури на общините на български и английски език, които бяха издадени в тираж по 1000 броя на община.