Проекти

EUROPE FOR CITIZENS

EUROPE FOR CITIZENS

Програма:          EUROPE FOR CITIZENS

Подпрограма:  Strand2: Democratic engagement and civic participation

Citizens' Forums for United Europe (eUnited)

 

Описание

Предистория

Европа е на кръстопът и трябва да реши как иска да се справи с днешните предизвикателства: въздействието на новите технологии върху обществото и работните места, изменението на климата, проблемите на миграцията и сигурността, възхода на популизма. Това са трудни времена, но Европа винаги е била в състояние да се адаптира. Проектът „Граждански форуми за обединена Европа“ идва да подкрепи всички инициативи на ЕС през следващите 5 години, целящи да отговорят по-добре на променящата се реалност и да трансформират предизвикателствата във възможности.

Нашата цел е да обобщим напредъка, постигнат в 6-те държави-членки (България, Гърция, Полша, Германия, Испания и Италия) по Бялата книга за бъдещето на Европа, стартирана от ЕК през 2017 г., за да анализираме силните и слабите страни в местните / регионални политики и разработване на електронна книга „Гражданите в Европа“, фокусирайки се върху възможностите за по-добро бъдеще на ЕС, предложени от граждани от 6 държави и различни профили, произход и възраст. Сега, след изборите за Европейски парламент, партньорите по проекта считат за необходимо да предоставят на членовете на ЕП препоръки, повдигнати от гражданите относно техните алтернативни визии за бъдещето на Европа. Политиците трябва да се вслушат в гласа на хората и да покажат, че тревогите на гражданите са разгледани в следващия стратегически дневен ред.

Проектът ще включи пряко 620 граждани във форуми, дебати и актове на солидарност относно предизвикателствата пред ЕС, като се разглежда специална тема във всяка страна партньор: Конкурентна Европа в Полша, Миграция и сигурност в Гърция, Демография и общество в Испания, Комуникация на ЕС в Италия, Дигитализация в Германия, Промяна на климата и околна среда в България. Приблизително 6000 граждани ще бъдат достигнати индиректно чрез социалните медии на проекта, кампании за повишаване на осведомеността, видеоконкурс #unitedEurope в YouTube, местни изложения и улични събития.

Очакваме да ангажираме хората с идеята за ЕС и да ги овластим, за да можем да преодолеем вътрешните различия и да сме обединени, за да се справим с изпитанията на нашето време.

 

Act45 brochure

 

 

Партньори

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА

www.szeda.eu

АРИР е създадена през 1995 г. с подкрепата на USAID. Първоначално като организация, фокусирана върху засилване на връзките между местните власти и бизнес общността, скоро тя привлича като членове общините, центровете за обучение и организациите, подпомагащи икономическото развитие на региона.

Членове на агенцията са град Стара Загора и общините - Николаево, Братя Даскалови, Гурково, Опан, Казанлък и Раднево, както и Тракийски университет, Българо-германския учебен център, Търговско-промишлената палата.

АРИР е работила по редица програми и проекти, финансирани от Европейския съюз, USAID, както и по британски, канадски и италиански двустранни програми.

От 2009 г. АРИР е приемна структура на Информационен център Europe Direct, чиито дейности са насочени към повишаване на информираността за принципите и политиките на ЕС сред широката общественост и различни местни общности като студенти, учители, местни власти и предприемачи.

РЕГИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЯ

www.peddm.gov.gr

LGA-WM представлява 12 общини от регион Западна Македония с население от около 300 000 жители. Мисията на LGA-WM е да подкрепя и представлява общините в региона за местна и регионална организация, координация, управление и експлоатация на техните ресурси. LGA-WM работи за създаване на политики за насърчаване на иновациите, регионалния растеж и надграждането на обществените услуги за гражданите. Тя също така работи за създаване на инструменти за вземане на политически решения, които насърчават технологично силен пазар и развиват и насърчават икономическия растеж в региона на Западна Македония, Гърция и широко в Европа, с акцент върху югоизточната част на континента. Асоциацията подкрепя нови начини за мотивиране на регионалните мрежи и клъстери да прилагат иновативни идеи и политики. Институционалната роля е резултат от динамиката на LGA-WM да влияе на политики и стратегии на всички нива на управление.

POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA

http://www.schuman.pl

Polska Fundacja im.R. Schumana (PFRS) е неправителствена и неполитическа организация. Основните цели на Фондацията са да насърчи полските граждани да участват активно, да популяризира възможностите, създадени от полското членство в Общността, да насърчи ценностите на Европейския съюз и да укрепи гражданското общество в Полша. PFRS изпълнява образователни и граждански програми, фокусирайки се върху следните въпроси: европейска интеграция, активно (ЕС) гражданство, обществена ангажираност на гражданите и популяризиране на демократични и граждански ценности. Фондацията си сътрудничи с широк кръг институции в и извън ЕС, като се концентрира върху насърчаването на политически и социални инициативи, фокусирани върху развитието на демокрацията. В този процес тя подкрепя културни, научни и образователни организации, които активно допринасят за развитието на по-тесни връзки между Полша, институциите на ЕС и други държави-членки на ЕС, както и инфраструктурата на НПО, работещи в подобни области на работа.

BIDA e.V.Kultur und Bildung

www.bida-kultur-bildung.de

BIDA e.V. Kultur und Bildung е организация с богат опит в обучението за възрастни. Основната ѝ цел е да се популяризират грижите за младите и възрастните хора, изкуството, културата и образованието, като се използват интерактивни методи за социализиране на различни целеви групи. Организацията е изпълнила проекти, показващи нови начини за комуникация, култура и образование, и е улеснила различни дейности, насочени към социална интеграция на маргинализирани групи и групи в риск от социално изключване като имигранти, жени жертви на насилие, безработни, нискоквалифицирани възрастни и бежанци. Целта на BIDA e.V. е да се премахнат бариерите и да се увеличат възможностите за групи в неравностойно положение да получат достъп до живота на общността, пазара на труда и да избегнат дискриминацията. Организацията е осъществила различни европейски проекти, координирайки дейностите в региона на Тюринген и е натрупала опит в управлението на проекти. Мрежата на BIDA включва местни, регионални и международни организации.

Център за европейска интеграция и обучение ALPHA

https://www.facebook.com/eucentrealpha/

EITC ALPHA е сдружение с нестопанска цел, което работи върху процеса на европейска интеграция на институциите, гражданското общество и младите хора чрез насърчаване на гражданското образование, правата на човека и междукултурния диалог на национално ниво.

Тя е основана наскоро от служители с богат опит в управлението и координацията на европейски проекти, оценка на качеството, обучения по планиране и изпълнение на проекти и работа с групи в неравностойно положение, като имигранти, преждевременно напуснали училище, безработни, роми и възрастни граждани .

Някои от ключовите дейности, изпълнявани от EITC ALPHA, са обучение и консултации по управление на проекти; спорт, култура и изкуство; организиране на семинари, форуми, конференции, изложби и всякакви събития за разпространение на теми, свързани с европейската интеграция и развитие; изследвания в социалната и образователната сфера в рамките на инициативи на местно / национално / международно ниво; оценка на качеството на проекти и програми.

MINE VAGANTI NGO

www.minevaganti.org

Mine Vaganti NGO е организация с нестопанска цел, създадена в Сардиния през 2009 г., чиито услуги включват образование и обучение, разработване на проекти, изследвания, международна мобилност и консултации. MVNGO има 4 офиса в Сасари, Ури, Олбия и Темпио Паузания, покриващи северната част на Сардиния и други клонове в останалата част на Италия.

MVNGO насърчава междукултурния диалог, социалното и зелено предприемачество, социалното приобщаване чрез спорт, официалното и неформалното образование, включително целеви групи в неравностойно положение като мигранти и хора с увреждания. MVNGO е част от 3 международни мрежи като VEE, ISCA и MV International.

MVNGO разви партньорство и извън Сардиния, както и с Провинция ди Алесандрия и Провинция ди Тренто. Много от местните власти предоставят на организацията необходимата логистична подкрепа (обществен транспорт, специални разрешения, материали или посещения с екскурзовод за гости), за да позволят успешното изпълнение на събитията в рамките на реализираните проекти.

Цел на проекта

Цели

Основната цел на проекта е да допринесе за по-задълбоченото разбиране на гражданите за ценностите на ЕС, неговата история и многообразие. Размисълът върху идентичността на европейското гражданство чрез ангажиране на инициативни инициативи на ЕС от хора от различни страни и региони на ЕС би могъл да помогне на гражданите да разберат по-добре процеса на създаване на политики на Съюза и да насърчи възможностите за обществено и междукултурно участие и доброволчество на равнището на Съюза.

Предвид настоящите икономически и социално-политически промени, дебатите за миграцията и сигурността в Европа, става очевидно, че има все по-голяма нужда да се обърне внимание на темите за гражданската ангажираност и социалното сближаване и да се проучи допълнително как солидарността и неформалното образование може да допринесе за насърчаване на тези ценности в обществото. Проектът ще бъде насочен главно към младото поколение, което ще начертае бъдещето на Съюза, въз основа на уроците от миналото. Партньорите имат за цел да подобрят условията за гражданско и демократично участие на равнището на Съюза, като отдадат основна роля на участието на граждани в неравностойно положение (70% от всички участници в проекта), повишавайки осведомеността относно тяхното включване като равноправни членове на обществото на ЕС и опитвайки се да намират решения на ежедневните предизвикателства, пред които са изправени. Събитията по проекта ще съберат експерти, ОГО, уязвими граждански групи, публични администрации и млади хора, за да обсъдят теми от голямо социално значение за Европа.

Проектът eUnited също ще насърчава възможностите за социално и междукултурно участие и доброволчество на равнището на Съюза като отговор на младите граждани на местната криза / предизвикателни ситуации в различни региони на ЕС. Доброволчеството е ключов аспект на младежката политика на ЕС и неговото значение за развитието на действия, насочени към младите европейци, е признато в много законодателни документи, документи и други инициативи на ЕС, като ESC. Проектът ще предостави на младите хора възможност да изразят личната си ангажираност чрез доброволчески дейности в 6-те страни партньори. По този начин те ще могат да придобият нови умения за своето личностно и професионално развитие. В допълнение, този неформален учебен опит ще улесни прехода на младите хора от образование към заетост на по-конкурентен, цифров европейски пазар.

Проектът е насочен към приоритета на многогодишната програма за обсъждане на бъдещето на Европа и предизвикване на евроскептицизма, като цели да превърне критиката към ЕС в полезен, конструктивен и положителен двигател за европейската интеграция, като доближи ЕС до гражданите. Започвайки от изследвания и анализ на 5 сценария от Бялата книга за бъдещето на Европа, eUnited дебатите ще се съсредоточат върху текущите тенденции и ще дадат възможност на участниците да оспорят евроскептицизма и да предложат възможни действия, които Европейският съюз може да предприеме, за да насърчи чувството за принадлежност към Европа, освен да се обърне към гражданите, които отхвърлят или поставят под въпрос Европейския съюз и неговите постижения или остават безразлични.

Ще бъдат инициирани дебати между съответните заинтересовани страни под идеята за предлагане на общоприети решения на местно ниво и обмен на мнения на европейско ниво, намеса за въздействие върху политици и политици за насърчаване на междукултурния диалог, за борба със стигматизирането на гражданите в неравностойно положение и за насърчаване на толерантността и съпричастността , което от своя страна води до по-сплотена, демократична, перспективна и конструктивна Европа.

Подход

Подход

Методологичният подход, приет от eUnited за постигане на целите на проекта, има за цел да размисли върху нов разказ за Европа, ориентиран към гражданите, ориентиран към бъдещето и конструктивен, който би бил по-ангажиращ за младото поколение, разчитайки на опита и специфичните силни страни на партньорите по проекта в процеса на интеграция в ЕС.

Работната методология установява органичен подход, при който местните и транснационални дебати ще бъдат в постоянен обмен и ще се подхранват взаимно на различните етапи от проекта, докато разпространението ще гарантира неговия успех и устойчивост. Той се основава на принципите на демокрацията на участието, които се представят през всички планирани събития, насърчавайки взаимното разбирателство, социалното приобщаване, гражданското участие и засилените социални взаимодействия.

Инвестирайки и насърчавайки активно доброволчество в контекста на ЕС, проектът ще допринесе за развитието на споделена идентичност за гражданите на Съюза, сред по-младото поколение, тъй като 77% от пряко ангажираните участници ще бъдат на възраст под 30 години.

Партньорите ще наемат групи от 10-20 млади хора, насочени към членовете на ИСС, за да развиват доброволчески дейности в 6 държави-членки на ЕС. За целта всички партньорски организации ще се придържат към Хартата на Европейския корпус за солидарност. Преди всяко от събитията по проекта местните работни групи ще направят предишни изследвания по темата, ще проучат местната ситуация и нейните последици в по-голям мащаб на ЕС. Партньорите ще използват различни методи за изследване (напр. Интервюта, събиране на снимки и видеоклипове, улични игри, открити дискусии, архивни изследвания и изследвания в пресата и т.н.).

Всеки партньор ще бъде домакин на международно събитие, на което работни групи от страните партньори ще се срещнат и обсъдят резултатите от изследването. На събитията ще присъстват представители на местните общности, заинтересовани страни, защитени зони, хора в неравностойно положение и млади граждани, като се вземат под формата на кръгли маси, семинари, форуми, обучения, образователни и културни дейности. Полските и германските събития ще отбележат Деня на Европа през май 2020 г. и май 2021 г. Заключителната международна конференция в България ще обобщи общите резултати от проекта и ще обсъди конкретни начини за създаване на по-демократичен съюз. Сътрудничеството на граждани от различен произход и 6 държави от ЕС ще улесни разбирането на тяхната национална и европейска идентичност и ще им помогне да се завърнат отново в ЕС.

Дейности

Първа среща в Стара Загора, България

На 9 септември 2020 г. в Стара Загора се проведе първата среща на консорциума по проекта. Поради трайната пандемична ситуация, събитието беше хибридно. Повечето от партньорите присъстваха на място, но имаше и такива, които бяха онлайн.

Срещата беше строго посветена на управлението на проекта и планирането на дейностите по изпълнението му. Дискусиите бяха по следните теми:

 • Актуализация след пандемията от COVID-19
 • Споразуменията за партньорство
 • Планиране на дейностите
 • Удължаване на проекта
 • Други неотложни въпроси

Новини по проекта:

 

INNOCAT

INNOCAT: Иновативна технология за заместване на критични суровини в катализаторите на превозните средства на държавната администрация

 LOGO INNOCAT

Продължителност на проекта: 1 януари 2019 г. - 31 декември 2020 г.

 

Партньори

Monolithos Ltd, Гърция (Водещ партньор)
Търговско-промишлена палата, Манреса, Испания
Генерален съвет на каталонските търговски камари, Каталуния, Испания
Фондация за изследвания и иновации - Tecnalia, Испания
Гръцко дружество за насърчаване на методологиите за изследвания и развитие (PROMEA), Гърция
Международен център за модерни материали и суровини на Кастилия и Леон - ICAMCyL, Испания
Институт за изследване на минералната и енергийната икономика на Полската академия на науките (MEERI), Полша
Регионална агенция за развитие на регион Пардубице, Чехия
Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора, България
Технически университет в Кошице, Словакия
Университет в Мишколц, Унгария
Wcycle, Словения
ЗАГ (Словенски национален институт за строителство), Словения


Цел на проекта

Цел:

 

Платината и металите от групата на платината са едни от най-редките и най-трудни за производство на елементи на земята и снабдяването с тях е с много висок риск.. Въпреки това те са сред най-важните за Европейският съюз и автомобилната индустрия.

Решението (технологията):

 

INNOCAT има за цел да разпространи новаторство в областта на рециклирането и заместването на метали от групата на платината (PGM) в автомобилните катализатори. Проектът се стреми да изгради общности в страните, отговарящи на изискванията на Регионалната Иновативна Схема (РИС), а именно иновационни екосистеми, да стимулира появата на стартиращи предприятия и да насърчи по-нататъшното развитие на бизнеса, въз основа на потенциала за комерсиализация на тази технология. Ползите от този подход ще бъдат ефективно демонстрирани в 7-те участващи държави от РИС, чрез модернизиране на тежкотоварни превозни средства, притежавани или експлоатирани от териториални държавни администрации. Много от тези превозни средства са остарели, с много високи емисии на CO2; следователно ключовите бенефициенти на проекта ще имат както икономически, така и екологични ползи от участието си в проекта. INNOCAT активно търси приноса на публичните органи, бизнеса и предприятията, способстващи за осъществяването на бизнеса (активни в области като поддръжка на автомобили, управление на отпадъците и вторични суровини), както и академични, обучителни, научни и иновационни организации.


Новини по проекта:

 

 

Проект Еразъм + Act 45

Act45

45+ годишните в сърцето на Европа

ПРОЕКТ ACT45: ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА ЗА ХОРА НАД 45 ГОДИНИ

 

Описание

В ЕС най-високите нива на дългосрочна безработица засягат хората, които не са завършили гимназия или нямат дигитални умения. Тази част от населението нароява 74 милиона граждани в Европа. Почти 60% от тях са на възраст над 45 години и са най-трудно достижими, въпреки че именно те се нуждаят най-много от обучение през целия живот. За да отговори на тези предизвикателства, проект Act45 има за цел да разработи и изпробва интегрирана рамка за сътрудничество между организациите на гражданското общество (НПО), работодателите и
доставчиците на обучения, насърчаваща индивидуално разработена мотивация и стратегии за ангажиране на участието на безработни нискоквалифицирани възрастни над 45 години в обучение за основни и меки умения..
Търсейки решения, 5 НПО от Гърция, Италия, Испания и България се обединиха, за да създадат и реализират проект, който се стреми да намери решения, които да се справят холистично с проблема. Страните на партньорите бяха повлияни от икономическата криза и имат традиционно високи нива на безработица. Консорциумът е съставен от ActionAid Hellas, АРИР – Стара Загора, INE GSEE, RETE, Action Against Hunger.

Проектът Act45 е финансиран от Европейския съюз.

 

Act45 brochure

 

Act45 brochure 2

Партньори

 • ActionAid Hellas е филиал на ActionAid International в Гърция. Има опит в овластяването на уязвими групи от хора, предоставя персонализирани напътствия и обучение за основни умения.
 • Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора работи с бизнеса, местните власти и гражданското общество за икономическото развитие и европейска интеграция на Област Стара Загора.
 • INE GSEE предоставя научна обосновка относно интервенциите, свързани с труда, както и обучението на социално уязвими групи в Гърция.
 • Action Against Hunger е голяма неправителствена организация в Испания, която работи за овластяване, обучение и пригодност за работа на уязвими хора в 10 региона на страната.
 • RETE NGO е неправителствена организация в Италия, която работи за социалното и трудовото приобщаване на хора в неравностойно положение и предоставя курсове за дигитални умения, адаптирани за по-възрастни нискоквалифицирани лица.
 • Конфедерацията на Датските работодатели е асоцииран партньор, към който членуват 14 работодателски организации и 28 000 частни компании.

Цел на проекта

Основните цели на проекта са:
1. Създаване на ефективна рамка за сътрудничество между НПО, работодатели, търговски палати и доставчици на обучение, които ще насърчават пригодността за работа на целевата група 

2. Иницииране на промени в политиките, насърчаващи целевата група да участва в обучения 

3. Създаване на стратегии за мотивация и ангажираност на нискоквалифицирани безработни, за участието им в обучения и за насърчаване на социално-трудовото им включване 

По време на изпълнението на този проект ще опитаме да създадем мрежа от представители на НПО, работодатели, търговски палати и доставчици на обучение, които да улеснят процеса на достъп до трудова заетост на целевата група. За постигането на тази цел, ще бъде създадено ръководство, което включва методология, инструменти и изследвания, които ще използваме, за да улесним и да насърчим и други НПО да възприемат подобен начин на работа. В допълнение, ще бъдат събрани и разпространени добри практики, а също така ще бъдат създадени и популяризирани насоки за работодателите в подкрепа на участието им в обучителни инициативи.

Дейности

ПРОЕКТ ACT45: ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА ЗА ХОРА НАД 45 ГОДИНИ


В ЕС, хората над 45 години незавършили гимназия или без дигитални умения са тези, които обикновено са част от най-високия процент на безработица. И все пак, често тези хора нямат достъп до допълнително образование, за да могат да прекъснат порочния цикъл, който ги държи без работа. Така че подкрепата им за участие в релевантни обучения е от съществено значение за намаляване на риска от социално изключване.

Act45 търси решения чрез създаване на схеми за сътрудничество между организациите на гражданското общество (НПО), работодателите, търговските палати и доставчиците на обучение в България, Гърция, Италия и Испания, т.е. страни, засегнати от икономическата криза, с цел създаване на ефективни местни екосистеми, насърчаващи участието във възможности за обучение.

За да мотивира хората над 45 години и да ги доведе до успешна заетост, Act45 ще идентифицира НПО-та и доставчици на обучение, които вече си сътрудничат с работодатели и нискоквалифицирани лица. Идеята е да се акцентира върху положителния ефект и ползите от повишаване на квалификацията, както и да се улеснят връзките с реалния пазар на труда. В проект Act45 ще се проведат проучвания, ще се създадат конкретни методологии, специално разработени стратегии, нови партньорства, насоки и наръчници, включвайки различни заинтересовани страни, за да бъде постигната крайната цел, а именно да се подобри социалното трудово приобщаване.


В рамките на проекта Act45 ще проведем проучване, за да проучим причините за ниското участие на безработни хора на възраст над 45 години в процеса на обучение през целия живот. Проучването ще включва и интервюта с безработни хора над 45 години, които нямат достатъчно умения за четене, смятане или работа с компютър. Това ще ни позволи да идентифицираме наличните пречки за участието им в процеса и да определим критериите за тяхното включване в подобен тип програми. В допълнение, фокус групите с работодатели ще хвърлят светлина върху предизвикателствата и възможностите пред тази инициатива и ще предложат стратегии за мотивация за привличане и улесняване интеграцията на хора от настоящата целева група в пазара на труда.


Освен това ще си партнираме с организации на гражданското общество (НПО), работодатели и доставчици на обучение, като се стремим да създадем ефективна рамка, която да насърчава заетостта. В този контекст програмата ще популяризира добри практики, като същевременно разработва насоки и наръчници за всички заинтересовани страни.
Част от процеса ще се фокусира и върху тестване и проучване на добри практики за мобилизиране и стратегии за ангажиране чрез създаване на пилотна програма.
В допълнение, ще бъде създадена платфо за рмаразпространение и изпълнение на програмата от други заинтересовани страни, обмен на идеи и опит по време на изпълнението и предложения за идеи за подобряване и заздравяване на мрежата.

Резултати

Резултатите от Act45 ще бъдат разпространени чрез мултиплициращи събития и организиране на Европейска конференция.


РЕЗУЛТАТ 1
Изследване на изискванията и факторите влияещи върху ангажирането на възрастни нискоквалифицирани безработни (а именно хора на възраст 45+ години) в обучения. Това ще осигури на НПО и обучители по-голямо разбиране за нуждите на тази група и ще ги улесни при разработването на по-атрактивни програми за обучение и овластяване.

РЕЗУЛТАТ 2
Разработване на интегрирана рамка за сътрудничество на всички заинтересовани страни и специфични инструменти за овластяване на служителите на НПО при установяване на
ефективно сътрудничество с работодатели и доставчици на обучение, както и мотивиране на потенциални обучаеми лица.


РЕЗУЛТАТ 3
Проучване на съществуващите добри практики на пазара на труда и създаване на насоки, които ще подкрепят ангажираността на работодателите в инициативи за обучение на
безработни нискоквалифицирани възрастни лица.


РЕЗУЛТАТ 4
Тестване на мотивационните стратегии и образователните инструменти, създаване на мрежа от последователи на Act45 и хранилище за резултатите от оценката на въздействието. Това ще насърчи приемането на резултатите от проекта и ще подкрепи създателите на политики при разработването на възможности за заетост и повишаване
на квалификацията за нискоквалифицирани възрастни безработни лица.

Новини по проекта:

 

PLASTECO

PLASTECO: ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИТЕ ОТПАДЪЦИ  И ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ПЛАСТМАСА

 

Официален интернет сайт на проекта: https://www.interregeurope.eu/plasteco/ 

Описание

Широко разпространеното замърсяване с пластмаса налага реакция на регионите на ЕС за справяне с нарастващите опасения за околната среда и здравето на хората. PLASTECO е проект, изготвен в съответствие с „Европейската стратегия за пластмаси в кръговата икономика“, ще подкрепи регионите, участници в проекта да предприемат необходимите стъпки за преход към „нова икономика на пластмасите“. Фокусът на проекта ще бъде върху напредъка в управлението на отпадъците, ограничаване на пластмаси за еднократна употреба от регионални вериги на стойност, стимулирайки растеж чрез екоиновации.

Проектът PLASTECO ще обхване следните области: управление на отпадъците, обществени поръчки, финансиране / инвестиции, вторични суровини и повишаване на осведомеността.

Към кои стратегически документи е насочен PLASTECO на територията на България:

 

Оперативна програма “Околна среда” 2014 - 2020 

 

ЦЕЛИ И СЪОТВЕТНИ МЕРКИ

 ОП „Околна среда“ 2014-2020 включва цели за подбряване капацитетът за управление на отпадъците, в съответствие с националните инструменти и инструментите на ЕС и приоритетите за устойчив растеж. ОП подкрепя инвестиции по 6 приоритетни оси. Приоритетна ос 2 - подкрепа за мерки за подобряване на управлението на битовите отпадъци, както е посочено в Националния план за управление на отпадъците и Пътната карта на ЕС за ефективност на ресурсите (O3.1, 3.2, 4.1) и в други национални политики и политики на ЕС. Основната цел на ОП е прилагането на мерки за предотвратяване на отпадъци и инвестиции в опазване на околната среда, включително повторна употреба, рециклиране и оползотворяване, за да се намалят количествата отпадъци.

Какво може да се подобри в идентифицирания стратегически документ:

Националната цел за рециклиране до 2020 г. може да бъде постигната чрез мерки, насочени към пластмасовите отпадъци, специално поради широкото им използване както при производството, така и при потреблението. Предотвратяването на депозиране а пластмасов отпадъци в околната среда,  повторната употреба и рециклирането на пластмасови отпадъци изисква интегрирането на подход познат като „кръгова“ икономика, както е посочено в „Европейската стратегия за пластмаси в кръговата икономика“. Ефективността на ОП “околна среда” 2014 - 2020, може да бъде повишена по отношение на намаляване на критичната маса на пластмасови отпадъци за многократна употреба и / или нерециклирани пластмаси, които представляват по-голямата част от твърдите замърсители на околната среда. Повишаването на междусекторните взаимодействия с цел намаляване, а в някои случаи дори прекратяване на депонирането на пластмасови отпадъци обратно в околната среда, се очаква да бъде ефективен начин за постигане на целта на ОП за намаляване на антропогенното въздействие върху околната среда.


Партньори

Партньори в проекта - организации от 8 държави:

 

 • Община Ретимно, o. Крит, Гърция - водещ партньор по проекта 

 

 • Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора, България - комуникационен партньор по проекта

 

 • Агенция за регионално развитие на Букурещ-Илфов, Румъния

 

 • Регион Стирия, Австрия 

 

 • Асоциация на балтийските брегове, Латвия

 

 • Клъстер на екологични технологии, провинция Бавария, Германия

 

 • Регион Ломбардия, Италия 

 

 • Регионална агенция за енергетика и околна среда на региона Оверн-Рона-Алпи, Франция 


Цел на проекта

ЦЕЛ

 

PLASTECO ще подкрепи 8 партниращи организации от 8 държави на ЕС чрез съвместни усилия за обмен на опит, за да се възползват от инерцията на стратегията на ЕС в областта на употребата на пластмаса и да постигнат целите си по отношение на опазване на околната среда, увеличаване на ефективността на ресурсите, ограничаване на ефектите върху здравето и стимулиране на иновациите. PLASTECO ще даде възможност на партньорите и основните заинтересовани страни да:

 

- направят оценка на настоящата ситуация, потенциал и бариери в техните региони;

  - идентифициране на пътища за устойчив растеж чрез регионални вериги на стойност, стимулирайки растеж чрез екоиновации.

  - разработване и въвеждане в действие на нови мерки и разпоредби;

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 

Изпълнението на проекта PLASTECO ще:

 

- доведе до увеличаване на капацитета от 180 служители на публичните администрации за ефективно подпомагане на мерките за ограничаване на пластмасата. 

 

- да се осигури достъп до допълнителни 19 милиона евро за подкрепа на проекти за повторна употреба на пластмаси, екоиновации, алтернативни технологии;

 

- да се повиши информираността и да се постигане консенсус между производителите на пластмаса и потребителите/обществеността;


Резултати

РЕЗУЛТАТИ

 

- изготвени 8 плана за действие за подобряване на политиките в областта на пластмасата, с фокус подпомагането на на управляващите органи и заинтересованите страни; 

 

- 4 междурегионални семинара, 2 учебни посещения и 2 съвместни процедури за преглед на стратегически документи за насърчаване на изграждането на капацитет сред партньорите и заинтересованите страни;

 

- 3 съвместни тематични проучвания на потребностите на регионите, част от проекта и обмяна на добри практики;

 

 


Новини по проекта:

 

  

INTERREG - DeCarb

DeCarbEU FLAG CMYK

Уеб сайт: http://www.interregeurope.eu/decarb/

 

Описание

АРИР – Стара Загора е водеща организация по проект Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions (Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив), с работен акроним DeCarb, съ-финансиран по програма INTERREG EUROPA (85%) и Република България (15%) с общ бюджет 1,807,739.00 евро. Проектът е в обхвата на специфична цел 3 на Програмата: 3.1 Подобряване на политиките за ниско-въглеродна икономика и е единственият одобрен проект на бългаска водеща организация от общо 53 одобрени проекта за цялата програма.

Превключването към ниско-въглеродна енергия ще постави икономиката на ЕС ще има дълбоко икономическо и социално въздействие върху регионите с интензивен добив на въглища. Въпреки това се признава, че този преход трябва да бъде справедлив; Пакетът за "Чиста енергия за всички европейци" на ЕС е създаден за ускоряване на прехода към чиста енергия, растежа и създаване на работни места. В този смисъл DeCarb си поставя за цел да подпомогне публичните власти да инициират необходимите усилия, обединят капацтета си и да обменят опитв a) идентифициране на стратегии за растеж, които да минимизрат потенциалните негативни въздействия от прехода към ниско-въглеродна енергия; b) осигурят максималното възможно финансиране от ЕСИФ и ЕФСИ, както и други финансови инструменти; c) насърчи обществения диалог и за преодоляване на конфликтите на интереси.

Началната дата на договора 01/06/2018 г. с продължителност 5 години и приключва на 31.05.2023 година.

Цел на проекта

Общата цел на проекта е да бъде извършена обмяна на опит и трансфер на добри практики за това, как да се извърши прехода от ерата на високо-интензивна въглеродна икономика към бъдещето на чистата енергия. Това трябва да осигури на засегнатите региони устойчиво развитие, икономическа и социална стабилност и роля в енергийния микс 2030.

Резултати

Очакваното въздействие от изпълнението на проекта включва:

- Увеличен капацитет на 200 експерта от публичната администрация за ефективна подкрепа на новите посоки за растеж и енергийна сигурност;

- ~19 милиона евро отблокирани средства за подкрепа на проекти за ВЕ, преквалификация на работната сила и рекултивация на площите от въгледобив;

 Увеличаване на информираността и консенсуса в енергийния сектор, работната сила и обществеността за подкрепа -на мерките за прехода към чиста енергия.

Очакваните резултати включват:

-9 плана за действие за подобряване на специфичните политики в сферата, управляващите органи и бенефицентите на средствата;

- 2 международни семинара и 3 работни посещения за насърчаване на изгаждането на капацитет между партньорите и главните заинтересовани страни;

- 4 съвместни тематични проучвания и анализи на териториалните потребности, както и „пътища" за декарбонизация.

 

Новини по проекта:

 

Създаване на условия за развитие на предприемачеството в Югоизточен район

НАИМЕНОВАНИЕ: Creating conditions for entrepreneurship development in Southeast Region (Създаване на условия за развитие на предприемачеството в Югоизточен район)

Описание

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Специфичните цели са фокусирани върху:

- Информиране и мотивиране на 220 безработни, неактивни и работещи лица, желаещи да развиват собствен бизнес;

- Предоставяне на коплекс от обучения и услуги на 162 безработни, неактивни и работещи, вкл. младежи до 29г. за придобиване на знания и умения необходими за стартирането, управлението и развитието на реална стопанска дейност;

- Предоставяне на подкрепа за старт на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, чрез достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес за 108 представители на целевата група на проекта.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Проектът ще се изпълнява във всички области на територията на Югоизточен район – Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол и ще е насочен към лица, желаещи да стартират самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29г. От общия брой 220 лица от посочената целева група включени в проекта, се предвижда не по малко от 65% да бъдат безработни и/или неактивни и/или безработни младежи на възраст до 29г. Проектът ще обхване и 77 заети лица.

ИСТОРИЯ

Широко е признато, че новите фирми и предприемачи са важни за иновациите, създаването на работни места и икономическо развитие в Европа. През последните години интересът към социално – икономическото явление „предприемачество", нарасна значително е световен мащаб. Това е резултат от осъзнаването на неговата роля, като движеща сила на общественото развитие. Ролята на предприемачеството се засилва и в резултат на процесите на глобализацията на стопанския живот. Въпреки това, традиционните системи за образование и обучение в Европа дълго време не са били в подкрепа на предприемачеството и самостоятелната заетост. Както нагласите се оформят в ранна детска възраст, образователните системи трябва да допринасят повече за развитието на предприемачески умения и нагласи. Едва през последните 2-3 години в България започна въвеждането на дисциплината Предприемачество, но на този етап се усеща силен недостиг на подготвени кадри. С предложената по проекта програма за обучение в предприемачеството ще има положително въздействие върху развитието на предприемаческите качества на физическите лица участници в проекта, повишаване на информираността за самонаемането като възможност на кариера, както и създаването на положително отношение към предприемаческа дейност. Предприемачеството не само трябва да се разглежда като средство за създаване на нов бизнес, но като общо мислене, който подпомага иновативно, предприемаческо поведение, което може да бъде полезно в ежедневието, както и в различни работни среди.


Цел на проекта

ЦЕЛ

Общата цел на проекта е да бъдат създадени подкрепящи и благоприятни условия развитието на предприемачеството в Югоизточен район и насърчаването на самостоятелната стопанска дейност. За постигането на поставените цели, ще бъдат изпълнявани дейности, включващи:

1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (спрециализирани обучения);

3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност, и дейности за подкрепа


Резултати

РЕЗУЛТАТИ

Прекият резултат от настоящата дейност се изразява в затвърждаването и надграждането на придобити знания и умения, както и на готовността и увереността за стартиране на собствен бизнес на лицата от целевата група, включени в програмата.


 

Проект „GPP4Growth – Зелени обществени поръчки за регионален растеж чрез ефективно използване на ресурсите", финансиран по програма "INTERREG EUROPE"

get tget t

 

Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР) е партньор по проект „GPP4Growth – Зелени обществени поръчки за регионален растеж чрез ефективно използване на ресурсите", финансиран по програма "INTERREG EUROPE". Водещ партньор е Университетът в Патра, Гърция. Проектът включва девет партньора от девет страни-членки на ЕС (Гърция, Италия, Полша, Белгия, Испания, Латвия, България, Ирландия и Малта).

Основната цел на проекта GPP4Growth е да подобри капацитета на местните власти и институциите за въвеждането на политики, които водят до ефективно използване на ресурсите и популяризират еко-иновациите и „зеления" растеж чрез ефективното прилагане на зелени обществени поръчки. Проектът цели да бъдат увеличени със 7% компаниите в регионите от партньорския консорциум, които вземат под внимание екосъобразните фактори и правят разходи в тази насока при производството на стоки, извършването на доставки и предоставянето на услуги.

Идентифицираните заинтересовани страни по проекта са представители на местните и регионалните власти, бизнеса и организации, работещи за подобряване на опазването на природата чрез ефективно използване на ресурсите и екологични иновации.

GPP4Growth

get tget t

 

Новини по проекта:

INNOGROW (Регионални политики за иновации задвижващи конкурентноспособността и растежа на малки и средни предприятия от селските райони)

logo 2
logo

Описание

Проектът INNOGROW (Регионални политики за иновации задвижващи конкурентноспособността и растежа на малки и средни предприятия от селските райони) цели да осигури подкрепа на регионално ниво, за да се ангажира малките и средни предприятия в икономиката на селските райнои във внедряването на иновации. Обикновено малките и средни предприятия в селските райони имат големи трудности в това да приемат и интегрират иновациите с цел да увеличат своята конкуретноспособност. Регионалните политики трябва да адресират и съответно да подкрепят разпространението на иновативни решения и нови бизнес модели, които биха довели до увеличение в продуктивността и биха осигурили достъп до нови пазари. Регионите, които са част от INNOGROW играят важна роля в подкпрепата на модернизацията на вече съществуващите малки и средни предприятия в селските райони и разпространението й сред нови иновативни стартъпи.

За да се постигне тази цел, проектът INNOGROW събира заедно девет партньорски организации от осем държави, с участието на управляващите органи и регионалните органи, влияещи на регионалните и националните политически инструменти, за обмяна на полезен опит и добри практики и за да подобри техния капацитет в имплементирането на политики, които насърчават приемането на технологични иновации и иновативни бизнес модели от малки и средни предприятия в селските райони, които да повишат тяхната конкурентноспособност.

Проектът ще окаже положително влияние чрез предоставянето на подобрени услуги за подкрепа на иновациите за над 5% от малките и средните предприятия в селските райони в регионите на партньорите по проекта, подобрение на хоризонталните и вертикалните принципи на сътрудничество между малките и предприятия в селските райони за комерсиализация на техните продукти; Повишаване на капацитета на 200 души от публичната администрация за ефективно имплементиране на политики, стимулиращи приемане и интегриране на иновациите от страна на малките и средните предприятия в селските райони и отключването на над 10 милиона евро инвестиции за промотиране на иновативните технологии и иновационни бизнес модели.


Партньори

 

 

 Logo FLA rgb agentura

molise

PannonNovum logo cmyk engzemgale


Новини по проекта:

Development of Outdoor Adventure Tourism Network (Мрежа за развитие на приключенски туризъм в Черноморския регион)

black-sea-logoОт януари 2014 г. Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора е част от международен партньорски консорциум от 8 организации от черноморски регион (България, Румъния, Молдова, Грузия, Турция) по проект Development of Outdoor Adventure Tourism Network (Мрежа за развитие на приключенски туризъм в Черноморския регион), съ-финансиран по програма "Black Sea Basin 2007-2013".

Проект „CCC - Сътрудничество Създава Конкурентоспособност"

Описание

CCC Logo4

Проект „CCC - Сътрудничество Създава Конкурентоспособност" цели да засили насърчаването на сътрудничеството между различни институции и организации, предоставящи възможности за обучение за всички заинтересовани като използват съвременни и технологични средства. Всички участници в проекта са добре познати, в собствените си страни, като организации предоставящи обучения и консултации за малки и средни предприятия.

Обмяната на добри практики и ново знание ще се осъществява, чрез провеждането на семинари и конференции. По време на конференциите и семинарите ще се работи върху методи за обучение, които организациите, участници, в проекта ще могат да използват при консултации, които се предлагат на малкия и среден бизнес. Всички резултати ще бъдат представени в страните на участниците под формата на електронна база данни на английски език.

Бенефициенти по проекта ще бъдат институции доставчици на обучения, малки и средни предприятия, които ще могат да обменят опит и идеи.

Проектът ще насърчава и сформирането на мрежи за трансгранично сътрудничество между компании в сферата на малкия и реден бизнес.


Партньори

Партньори по проекта:

1. Европейски институт – „Либертас", Германия

2. Университетска фондация за региона Мурсия, Испания

3. Евро Експорт Консулт, Дания

4. Евроком ООД, Италия

5. Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора


Цел на проекта

Основни цели на проекта са:

1. Насърчаване и повишаване на качеството, на възможностите за сътрудничество между институции и организации предоставящи обучения, малки и средни предприятия и социални партньори.

2. Улесняване, развитието на иновационни практики в сферата на професионалните обучения.

Задачи:

 

Всички партньори по проекта:

1. Представяне на своите организации на първата работна среща по проекта.

2. Предоставяне на информация за страната на всеки партньор, и включването и в работни групи.

3. Вземане на участие в работна група и съдействие за изпълняване на поставените и цели.

4. Вземане на участие в миниторинга и оценката на проекта.

5. Принос за промотирането и продуктовото разпространение.

6. Организиране на работни срещи и конференции.


Дейности

Планирани дейности:

1. Подготовка и осъществяване на първа партньорска среща – Октомври 2013;

2. Създаване на работни групи – Ноември 2013;

3. Дейности по създаване на уеб- сайт – Януари 2014;

4. Втора работна среща – Март 2014;

5. Оценка на постигнатото от проекта до този момент – Септември 2014;

6. Трета работна среща - Октомври 2014;

7. Доклад от дейността на работните групи и четвърта работна среща – Мат 2015;

8. Информиране на заинтересованите страни – Април 2015

10. Крайна и плана оценка на проекта – Юни 2015;

11. Край на проекта – Юли 2015;

 

Изпълнението на проекта ще допринесе за разбирането и обмена на информация с цел сътрудничество и предоставяне на платформа за представяне на актуални инструменти за развитие и иновации, за анализиране на вече съществуващи и идентифициране на бъдещи методи и дейности с цел изпълнение на целите и задачите на EOROPE 2020 за растеж и създаване на нови работни места.

 


 

 

 

Национална селска мрежа за област Стара Загора

logo_selska.jpgОт началото на 2013 г. Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора е регионална точка на Звеното за управление на Националната селска мрежа за област Стара Загора. Павлина Господинова е регионален координатор за областта. 

Сред дейностите, които ще изпълнява са: осигуряване на обмяна на оперативна информация между Звеното за управление на НСМ и членовете на мрежата на местно ниво, насърчаване набирането на членове на мрежата, организиране и провеждане на регионални мероприятия, набиране на добри практики от проекти, изпълнени в областта и подпомагане на други дейности, залегнали в Плана за действие на НСМ.

Всеки, който иска да поднови членството си в НСМ или да стане нов член, може да попълни заявката за членство и да я изпрати на мейла на АРИР - Стара Загора - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Популяризиране и реализиране на стратегии за оценка и управление на риска PRISMA

Описание

logo-prisma.pngГенерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска защита (ECHO)

 

Начална дата:01/01/2013Крайна дата:30/06/2014

Срок в месеци:18


Партньори

KООРДИНИРАЩ бенефициер и АСОЦИИРАНИ БЕНЕФИЦИЕРИ

Име на координиращия бенефициер(CO):Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Защитена територия Юг - Холандия Юг), ХОЛАНДИЯ

Име на асоцииран бенефициер (AB1):Община Мирандела, ПОРТУГАЛИЯ

Име на асоцииран бенефициер (AB2):ОбщинаАвейро,ПОРТУГАЛИЯ

Име на асоцииран бенефициер (AB3):Градска управа - Талин, ЕСТОНИЯ

Име на асоцииран бенефициер (AB4):Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора, БЪЛГАРИЯ


Цел на проекта

 

Цели:

A.    Междусекторно изпълнение на стратегията за оценка и  управление на риска (превенция), описана в наръчника по проект  MiSRaR- INTERREG IVC (Намаляване на риска от териториално обвързани бедствия и аварии в европейските региони и градове)за рискове с по-висок приоритет  за участващите партньори.

B.     Насърчаване обмяната на знание между местни, регионални власти и междусекторни партньори от страните-членки и страните - асоциирани членове на Европейския Съюз в управлението на риска относно:

-       Концепциите, стратегиите, добрите практики и наученото за оценката и управлението на риска и връзката им с готовността за реагиране при бедствия, описани в гореспоменатия наръчник в цел А;

-       Практическият опит от прилагането на стратегиите в наръчника, описан в цел А;

-       Изводите  в  «Работен документ на ЕС за оценка на риска и насоки разработване на наръчници управление на бедствия и аварии»  за местни и регионални власти и възможностите за интегриране на национални и децентрализирани политики на оценка и управление на риска.


Дейности

 

 

 

 

 

 

Проектни дейности:

 

Код на дейността

Име на дейността

Начална дата

Крайна дата

Действия

A

Изграждане на мрежа за управление на риска (във всички сфери на изпълнение)

 

1-1-2013

1-4-2013

A.1 Извършване на анализ на заинтересованите групи - от всеки партньор;

A.2 Организиране на среща за разисквания  с партньорите;

A.3 Организиране на първоначална среща на местно ниво, с цел постигане на разбирателство със съответните заинтересовани страни в процеса на управление на риска - от всеки  партньор;

B

Извършване на оценка на риска

(във всички сфери на изпълнение)

 

1-4-2013

1-9-2013

B.1  Идентифициране на източниците на риск и уязвимости - от всеки партньор;

B.2  Анализ на последиците и вероятността на съответните рискове - от всеки  партньор;

B.3  Изготвяне на оценка на политическия риск - от всеки  партньор;

B.4  Организиране на среща за разисквания  с партньорите;

B.5  Организиране на две регулярни срещи на местно ниво за оценка на риска - от всеки партньор;

C

Изготвяне на оценка на потенциала

(във всички сфери на изпълнение)

 

1-8-2013

1-1-2014

C.1 Идентифициране на  потенциала за превенция  и  подготвеност/мерки - от всеки партньор;

C.2 Анализ на разходите и ползите за потенциалните мерки - от всеки партньор;

C.3 Изготвяне на предложения за мерки - от всеки партньор;

C.4 Организиране на среща за дискусии  с партньорите.

C.5 Организиране на две срещи на местно ниво за оценка на способността - от всеки партньор;

D

Разработване на стратегия за изпълнение

1-11-2013

1-3-2014

D.1 Разработване на стратегия за финансиране на предложените мерки - от всеки партньор;

D.2 Разработване на стратегия за лобиране и застъпничество към всички заинтересовани групи - от всеки партньор;

D.3 Разработване на стратегия за мониторинг и изпълнение

D.4 Организиране на среща за дискусии  с партньорите;

D.5 Организиране на среща на местно ниво за  реализация на стратегията

E

Популяризиране на уроците от стратегията за оценка и управление на риска по проект MiSRaR (публичност / разпространение)

1-1-2013

30-6-2014

E.1  Изготвяне на резюме с информация за проекта;

E.2  Организиране на 3 конференции за разпространение на резултатите от проекта PRISMA и наръчника по проект MiSRaR ;

E.3  Разпространение на резултатите на интернет страницата на проектите MiSRaR / PRISMA ;

E.4  Изготвяне на 4 бюлетина и 4 съобщения за медиите;

E.5  Изготвяне на Layman's report (представяне  на резултатите по проекта за неспециалисти)

E.6  Разпространяване на национално ниво

F

Управление на проекта и отчитане пред ЕК

1-1-2013

30-6-2014

F.1  Организиране на начална среща (заедно с първата среща за  дискусии  и комитета за управление)

F.2  Отчитане  на резултатите и финансирането

F.3  Организиране на две срещи на комитета за управление

F.4  Организиране на заключителна среща с оценка на проекта

 

 


 

Новини по проекта:

 

 

 

Обучение по стратегическо планиране за социални предприемaчи Social Entrepreneurship Strategy Planning

sesp-bannerПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 октомври 2011 – 30 септември 2013 (24 месеца)

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: SESP (Social Entrepreneurship Startegy Planning) е насочен към управителите или хората вземащи решения в социални предприятия, независимо от сектора на икономиката или промишлеността, в който развиват дейност.

Основна целева група: мениджъри / собственици / лица, вземащи решения в социални предприятия

Допълнителна целева група: образователни институции, обучаващи, преподаватели, наставници, консултанти

Уебсайт: http://sesp-project.szeda.eu/en/

Информационен център на мрежата EUROPE DIRECT - Стара Загора

ed-networkСъ-финансиран от ГД „Комуникации" на ЕК.

Целта на проекта е насочена към изграждането и утвърждаването на постоянен диалог с представители от различните целеви групи - студенти, предприемачи, интелектуалци, земеделци, местни власти в Старозагорски регион.

Изграждане на социално предприятие за ръчни плетива в Стара Загора

peacecorpsПрограма "Подкрепа за малки проекти" на Корпус на мира на САЩ в България

АРИР подпомага група жени с увреждания, живеещи в Дома за хора с увреждания – Стара Загора, да изградят устойчиво предприятие на базата на уменията им да изработват красиви ръчни плетива.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта"

АРИР е ръководител на одобрени проекти по програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" на фирмите Дезинтегратор АД и Кремък ООД.

Обучение по стратегическо развитие за малки предприятия STRATEGY-TRAIN

strategy-train-logoleonardoСъ-финансиран по Програма "Обучение през целия живот" на Leonardo da Vinci на Европейската комисия.

По дейностите му се предвижда разработване на програма за обучение по стратегическо развитие и управление на фирми, насочена към хората, натоварени с отговорностите и вземането на решения в малките предприятия (< 50 заети).

Иновативни подходи към професионалното обучение в малките и микро предприятия


trainsme-bgleonardoПроектът TrainSME се финансира по програма Леонардо да Винчи и се изпълнява едновременно в седем европейски страни.

АРИР е партньор и национален координатор за България по проект TrainSME за проучване и въвеждане на иновативни подходи към професионалното обучение в малките и микро предприятия. Неговата цел е подобряване на системата за професионално обучение в малките и микро предприятия.

Създаване на благоприятни условия за трудова реализация на хора с увреждания в град Стара Загора

Схема за малки проекти на Британското посолство в България.

Проектът, продължил от януари до август 2004 г., имаше за цел на проекта да подобри социалната и икономическа интеграция на хората с увреждания.

Подкрепа за сектора на малките и средни предприятия в Стара Загора

euflagПроектът се финансира по програма ФАР BG 0102.05 - ИНИЦИАТИВИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.

През 2004 г. АРИР – Стара Загора успешно приключи проект за подпомагане на микро фирми и дребни предприемачи, както и на малки и средни предприятия от три водещи отрасли в местната икономика (хранително-вкусово машиностроене, мебелопроизводство, шивашко производство). За всяка от двете целеви групи бяха предвидени дейности, които да отговарят най-добре на специфичните им нужди.

Обучение по стратегическо планиране за общински съветници от общините в област Стара Загора

Програма "Европрактики 2003" на Институт "Отворено общество" – София.

osfЦел на проекта бе да подготви общинските съветници за реално и компетентно участие и вземане на верни решения в процеса на стратегическо планиране на местното развитие във всичките му сфери, свързан с разработване на общинските планове за развитие за първия период на планиране (2007-2013 г.) след приемане на България в Европейския съюз.

Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан

Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан – основа за създаване на доверие у граждани и външни партньори

(септември 2002 г. - септември 2003 г.)

usaidflgrПроектът бе финансиран от ААМР чрез Фондацията за реформа в местното самоуправление и имаше следните цели: въвличане на гражданите в обсъждане на важни за общността проблеми и подобряване образа на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан пред гражданите и потенциални партньори.

Проект за усвояване на демократични практики: Повишаване на прозрачността и свободата на информация

Проект за усвояване на демократични практики: Повишаване на прозрачността и свободата на информация в органите за местно самоуправление в България, Унгария, Полша, Словакия и Словения (юли 2002 – юли 2003 г.)

Насърчаване на предприемачеството и повишаване на заетостта в общините от Област Стара Загора

PHARE BG 9915-01-051 - Насърчаване на предприемачеството и повишаване на заетостта в общините от Област Стара Загора, засегнати от преструктурирането на минната промишленост (октомври 2001- октомври 2002).

Участие и подкрепяща агенция по проект на ФАР "Ускоряване възможностите за ускорен растеж на сектора

Участие и подкрепяща агенция по проект на ФАР "Ускоряване възможностите за ускорен растеж на сектора на МСП в България” (2001/02)

Програма за подобряване обслужването на клиенти на държавни и общински организации

Разработване и реализиране на програма за подобряване обслужването на клиенти на държавни и общински организации и частни фирми, (юни 1999 – юни 2000 г.), финансиран от Фондация за реформа в местното самоуправление.

Осъществяване на програма за микро-кредитиране на дребни предприемачи

Осъществяване на програма за микро-кредитиране на дребни предприемачи, финансирана от Католически служби за помощ (юни 1999 – юни 2000)

Проект Green Infrastructure Network (Green InfraNet), финансиран по оперативна програма INTERREG IVC

greeninfranet logo for office printing colorОт януари 2012 г. Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора е част от международен партньорски консорциум от 12 организации от 10 страни, който изпълнява проект Green Infrastructure Network (Green InfraNet), финансиран по оперативна програма INTERREG IVC на Европейската комисия, категория „Regional Initiative Project", приоритет 2 „Околна среда и превенция на риска", под-категория „Биологично разнообразие и опазване на природното наследство".

 

АРИР е вписана като Регионална туристическа асоциация в Националния туристически регистър

С писмо  на МИЕТ  12-00-1635/29.11.2011 г. АРИР е уведомена, че е вписана като Регионална туристическа асоциация в Националния туристически регистър на основание чл. 59, ал.1 във връзка с чл. 61 от Закона за туризма.

Като Регионална туристическа асоциация АРИР - Стара Загора, във връзка с основните си цели, си поставя за цел да: стимулира и подпомага устойчивото развитието на туризма в региона във всичките му форми, да представя туристическия потенциал на региона в страната и в чужбина като интересна и привлекателна туристическа дестинация, оказва консултантска помощ на предприемачите от туристическия бранш, подпомага общинските администрации и туристическите сдружения в региона в развитието и промоцията на атрактивен туристически продукт.

Като РТА АРИР-Стара Загора активно работи за повишаване на качеството на туристическите услуги и за създаване на уникален имидж на региона на туристическия пазар. 

Други дейности

Разработване на информационни материали и представяне на регион Стара Загора на:

 • Български инвестиционен форум през 1997/98/99 г.;
 • Международно търговско-промишлено изложение Европа-Израел’98;
 • Бреша, Италия 2000 г.;
 • инвестиционни форуми, организирани от ТПП в Падуа и Болоня (1999) и Торино (2000 г.), Италия;

Издаване на промоционни материали за регион Стара Загора:

 • брошура, представяща икономическия потенциал на регион Стара Загора, насочена към привличане на потенциални инвеститори - 3 издания;
 • брошури за Стара Загора като обект на туризъм на пет езика;
 • промоционен CD-ROM за икономиката на Стара Загора;
 • пощенски картички;

Разработване на стратегии за икономическо развитие на

 • община Стара Загора (1999 г.) и
 • община Николаево (2000 г.),
 • стратегия за развитие на образованието в община Гълъбово (2003 г.);

Организиране на изложения:

 • “Балканконтакт‘99”, Стара Загора;
 • Нова Загора ‘99;
 • ЕXPO 2000 и 2001, Стара Загора;
 • “Винария” 2000, Стара Загора.