Участниците по проект „PrismA” организират три международни конференции през пролетта на 2014

logo-prismaРегион по безопасност Холандия Юг е водещ партньор по проект PRISMA (Насърчаване и изпълнение на стратегии за управление и оценка на риска.) PRISMA се фокусира върху развитието и прилагането на стратегии за управление и оценка на риска, като основен принцип.


Основна цел

Основната цел на проект PRISMA е да тества между секторното извършване на оценка и разработване на стратегии за управление на риска , описани в наръчника MiSRaR. Второстепенните цели са свързани с управлението на риска на Европейско ниво и да асърчи обмена на обмена на ново знание между местни и регионални власти, както и на
нзаинтересованите страни. Европейският съюз разглежда настоящите предизвикателства свързани с риска и безопасността като водещ приоритет и предоставя финансова помощ за този проект осигурена от “Финансовите инструменти на Гражданска защита”.


Конференции

В тясно сътрудничество

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, ългария, Община Мирандела, Португалия и Градска управа Талин, Естония, организират три конференции, на тема“ Бъдещото на управление на риска в Европа”. Местните власти в ЕС все по‐често се сблъскват с рисковете за безопасност. Европейското и национално законодателство ги подпомага за разработването на стратегии за управлението на риска.Изпълнението на структурното управление на риска, свързано с пространственото планиране е по‐лесно да се каже от колкото да се направи. Трите конференции ще бъдат организирани с цел подпомагане на участниците в развитието на ехните собствени практики за управлението на риска, чрез обмяна на опит и знание в тази сфера.

Конференциите ще бъдат проведени както следва:

12 март 2014 Стара Загора, България

15 април 2014 Талин, Естония

15 май 2014 Авейро, Португалия


Бихме искали да поканим всички, които работят в сферата на управление на риска на местно и национално ниво в рамките на Европейския съюз. овече информация може да намерите на съответния сайт:
www.prismaproject.eu или чрез Рууд Худaйк, тел. +31 614 316 483

 

Проявявате ли интерес?

Проявявате ли интерес?Конференциите са насочени към всички участници в управлението на риска на местно, регионално и национално равнище в рамките на страните членки на ЕС. Максимален брой участници 50 души.

Вход свободен. Работен език на конференциите ще бъде английски език. Можете да се регистрирате за конференции на:

www.prismaproject.eu

Допълнителна информация и окончателната програма ще бъдат обявени през м. декември 2013.