Трета партньорска среща по проект PrismA

Стара Загора, България
03 - 04/09/2013

От началото на 2013 г. АРИР е партньор по проект PrismA (Насърчаване и изпълнение на стратегии за управление и оценка на риска), с продължителност 18 месеца(01/01/2013 – 30/06/2014) и е съ-финансиран от Генерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска защита (ECHO) на ЕК.

Партньори по проекта са:

Регион по безопасност Юг (Холандия Юг),

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора,

Община Авейро – Португалия

Община Мирандела – Португалия

Градска Управа на Талин - Естония

На 3-ти и септември от 9:00 часа се проведе Третата партньорска среща в Сградата на областна администрация, Стара Загора, на която бе представена крайната оценка от идентифицирането и анализа на риска от всеки един от партньорите за съответния риск. Освен партньорите по проекта на срещата ще присъстват представители от областна администрация Стара Загора, Община Стара Загора и съседни общини, РИОСВ, ЦНСМП, ПБЗН. По време на срещата бяха дискутирани теми свързани с управлението на риска, и как опита на партньорите в тази област би могъл да бъде приложен на местно и регионално ниво за област Стара Загора. Участниците в срещата посрещнаха с голям интерес идеите и целите на проект „Prisma" и имат готовност за сътрудничество с цел създаване и прилагане на стратегии за намаляване и управление на риска при бедствия и аварии.

На 4-ти септември бе организирана обиколка до един от най- мащабните горски пожари на територията на община Стара Загора, както и посещение до сградата Областното управление - Пожарна безопасност и защита на населението Стара Загора.