Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Европейски фонд за морско дело и рибарство Програма „Синя икономика” (Blue economy)

Европейски фонд за морско дело и рибарство

 Програма „Синя икономика” (Blue economy)

 Тематично направление Blue Careers (Сини кариери)

Eвропейският фонд за морско дело и рибарство е отворил възможност за кандидатстване с общ бюджет 18,7 милиона евро. Кандидатстването е в три тематични направления:

1) Сини лаборатории (Blue Labs) – до 80% стойност на гранта.

2) Сини кариери (Blue careers) – до 80% стойност на гранта.

3) Синя икономика (Blue economy) – до 65% стойност на гранта

Това резюме е насочено към тематично направление Blue Careers (Сини кариери).

Програмата отвори на 23.10.2018г., а крайният срок за подаване на проектни предложения е до 31.01.2019г. Продължителността на един проект е между 24 и 36 месеца. Всеки кандидат трябва да докаже финансов капацитет. За проектни предложения, които надхвърлят грантова стойност над 750 хиляди евро ще бъде правен допълнителен одит от независим одитор за последната финансова година. При одобрение се предвижда авансово плащане от 40% от общата стойност на гранта, едно междинно плащане, което е максимум до 50% от стойността на проекта. Финалното плащане на остатъка от гранта се прави след финален отчет.

Критерии за допустимост:

1) Кандидатстващият трябва да е юридическо лице;

2) Кандидатстващият трябва да бъде частна организация, публична организация или международна организация;

3) Да бъде пряко отговорен за подготовката и управлението на проекта с останалите кандидати, т.е. да не действа като посредник

4) Да е регистриран в страна член на ЕС. (съществуват изключения за проектни предложения, които се реализират в морски и океански води, които не спадат към ЕС. За повече информация за тях, можете да се обърнете към екипа на АРИР - Стара Загора).

Специфични критерии за допустимост спрямо различните направления:

За Blue Careers - Проектното предложение трябва да е от поне две юридически              лица от две различни страни. Едното юридическо лице е координатор на проекта, докато другото/другите са партньори. Консорциумът трябва да е съставен от образователна институция, като висше учебно заведение или организация, предоставяща професионално обучение; и бизнес организация, компания или търговска палата или регистриран клъстър в сферата на морското дело и рибарството. Други партньори могат да бъдат публични институции или други частни стейкхолдъри.

EMFF-02-2018 – Blue Careers – 80% съфинансиране. Общ бюджет 5 500 000 евро. Размер на проект - от 500 000 до 1 000 000 евро. Ще бъдат финансирани около 7 проекта.

Цели

Това направление на програмата насърчава иновативните подходи за засилване на сътрудничеството между индустрията и образованието, за да се преодолее пропастта между изучаването в учебните заведения и търсенето на умения на пазара на труда.

Изборът на кандидата за сектор и действие трябва да се основава на анализ на потребностите на пазара на труда и на индустрията, включително на трансгранично равнище. За да се гарантира, че подкрепените дейности надлежно отчитат ясно идентифицираните нужди, проектите трябва да обединяват заинтересовани страни както от промишлеността/бизнеса, така и от доставчиците на образование и обучение (както на висше и професионално ниво). Освен това, проектите следва да подобрят видимостта и привлекателността на различните възможности за кариера в синята икономика, особено за младите хора.

В контекста на изброените цели, проектните предложения трябва да предоставят конкретни отговори и решения на следните предизвикателства:

1) Липса на предприемачески умения, включително социални предприемачески умения на завършилите висше образование и ниво на професионално образование и обучение (ПОО). Студентите трябва да бъдат по-добре оборудвани с усъвършенствани технически и социални/личностни умения, които да им позволят да разработват нови идеи и продукти и евентуално да стартират собствен start-up. Липса на образователни профили със силен адаптивен капацитет, способни да обучават хора, които актуализират своите умения за бъдещи нужди, които все още са неизвестни;

2) Липса на структурирано, дефинирано и продължително сътрудничество между промишлеността и образованието/обучението, за да се гарантира, че програмите за обучение действително отговарят на нуждите на индустрията; липса на участие на индустрията и водещи компании за вътрешна преквалификация на завършилите; трудности при привличането на достатъчен брой компетентни преподаватели с професионален опит в морската индустрия; трудности при запазването на служителите като работници на пълно работно време в предприятията;

3) Липса на "екосистеми за умения" на ниво морски басейн между образованието, промишлеността и публичните власти (триъгълник на знанието), за подкрепа на транс-регионални иновационни стратегии.

Теми и приоритети

За това направление на програмата се търсят проекти, които адресират поне една от следните теми (проектните предложения могат да адресират и повече от една тема):

1) Въвеждане на иновативни методологии за преподаване и обучение за повишаване на предприемаческите умения и предоставяне на завършилите умерени личностни умения за разработване на собствени идеи, продукти и стартиращи фирми. Насърчава се връзки с инкубатори, иновационни центрове, социални предприятия и инвеститори на ранен. Промишлеността трябва да бъде включена от началото на проекта, като обедини действията, предложи социално или технологично предизвикателство и го надгради и развие с най-успешните студенти;

2) Насърчаване на структурирани и постоянни рамки за сътрудничество между индустрията/бизнеса и образованието, при които най-новите технологични и пазарни тенденции са пряко интегрирани в образователната сфера, което дава възможност да се отговори на потребностите на пазара на труда. Обучението трябва да бъде по-практически ориентирано и гъвкаво. Трябва да се насърчават мерките за професионално обучение, съчетаващи обучение на работното място, в предприятия и други работни места с обучение, базирано в образователните институции или друго обучение, което води до национално признати квалификации. Професионалистите от промишлеността трябва да присъстват през целия период на обучение на студентите, трябва да се предвидят повече съместни дейности между учителите и професионалистите от индустрията/бизнеса.

3)    Създаване на мрежи между образованието, бизнеса и публичните институции на ниво морски басейн, с цел идентифициране на съществуващи образователни дейности, колабориране и обмяна на добри практики и човешки и физически капитал (тренировъчни симулатори), развитие на общи обучителни програми, насърчаване на транснационалната мобилност на преподаватели и студенти. Тези мрежи могат да бъдат създадени в рамките на вече съществуващи такива.

Дейности, които ще бъдат финансирани

Кандидатите трябва да обяснят в своето проектно предложение как ще включат и приложат целевите дейности, които са описани по-долу и които ще доведат до конкретни и измерими резултати от проекта:

Основни дейности

Проектите трябва да реализират всички основни дейности като част от изпълнението на проекта. В зависимост от различните изброени по-горе теми в рамките на насоките на програмата, следва да кандидатстват с дейности за:

Тема 1: Курсове/програми за насърчаване и развитие на предприемачески умения

Кандидатите трябва да обяснят как ще разработят курсове и програми, които евентуално ще доведат до конкурентни действия, примерно като хакатони, да развият предприемачески и социални предприемачески умения, да ангажират студентите в разработването на своя бизнес план извън училищна и практическа работа. Програмите трябва да включват подготовка, изпълнение, оценка и последваща фаза, както за студентите, така и за стартиралите компании.

Тема 2: Форми на колаборация между индустрията/бизнеса и образованието

Кандидатите трябва да обяснят как ще разработят структурирани и постоянни рамки за сътрудничество между индустрията и образованието (например дуално обучение или добре проектирани схеми за стажуване), за да: (а) насърчават служителите от компаниите да минават определени курсове, за да получат сертификат, за да станат учители/ преподаватели в ПОО и/или във висшето образование; (б) насърчаване на учителите да повишават уменията си чрез проучване на конкретни професии в сектора/обучения в компании от бранша; (в) подкрепя създаването на качествени и ефективни схеми за стажуване.

Тема 3: Мрежи между индустрията/бизнеса и образованието

Кандидатите трябва да обяснят как ще създадат мрежи между индустрията/бизнеса и образованието на ниво морски басейн, да разработят общо обучение и/или учебни програми, да идентифицират и споделят човешки и ресурсен капитал, например като симулатори, учебни заведения и учители/обучители. Проектите не трябва да изграждат нови институции, а да обединяват релевантни партньори.

В допълнение към горепосочените основните дейности, има основни дейности, които важат за всички проектни предложения, независимо от тяхната тема:

-        Мерки, които да подсигурят устойчивостта на проекта след неговия край (други източници на финансиране, бизнес модел за генериране на приходи).

-        Мерки, които са насочени към трансфер на проектните дейности и резултати в други морски басейни и региони на ЕС, които имат сходни предизвикателства.

Допълващи дейности:

В допълнение на основните дейности, кандидатите трябва да включват поне една от следните допълващи дейности:

-        Дейности за повишаване на осведомеността по въпроси свързани с океана, морските и крайбрежни територии, морската икономика, с цел повишаване на публичния интерес към кариера в областта на морския сектор (има многобройни работни места в различни сектори, включително и тези, свързани с борбата с морските отпадъци или предизвикателства, свързани с изменението на климата); примерите за дейности включват организиране на панаири, представяне на реални успешни истории в училищата, както и възможност на студентите да наблюдават професионалистите на работното си място;

-        Когато е приложимо, провеждане на дейности, които ще увеличат допълващият характер и взаимодействието със сходни проекти, финансирани по други програми на ЕС, по-специално Еразъм+, както и със съответните инициативи и транснационални програми или политики;

Списъкът с допълващи дейности не е изчерпателен и цели по-скоро да даде насока на кандидатстващите. Кандидатите могат да включат други дейности, стига техният избор да е обоснован и да е свързан с целите на проекта, както и с целите на това направление.

Нетуоркинг с други европейски проекти

По време на изпълнението на проекта могат да бъдат организирани различни събития и срещи между всички бенефициенти по това направление на програмата, с цел обмяна на опит и добри практики.

Очаквани резултати

Кандидатите трябва да посочат очакваните резултати от проекта. Постигнатите резултати до края на проекта трябва да бъдат конкретни, реалистични и ясно измерими. Проектните предложения трябва ясно да описват специфичните резултати от списъка по-долу, в зависимост от темата/темите, които са избрали да адресират, кандидатствайки в това направление на програмата:

-        Нови синергии и структурирано сътрудничество между образователните институции от една страна, и морската индустрия от друга;

-        Подобряване на пригодността за заетост на студентите благодарение на придобиването на предприемачески и личностни/социални умения, както и на по-добрите мерки/програми за наставничество и професионално ориентиране;

-        Разработване на нови идеи от ученици, които биха могли да бъдат доразвити в бизнес инкубатори или компании;

-        Нови и достъпни начини за улесняване на професионалното развитие и трудовата мобилност в синята икономика;

-        Нови възможности за обучение (включително кариерно ориентиране), които позволяват на специалистите да придобият необходимите умения за намиране на работа в синята икономика;

-        По-добро обединяване и споделяне на ресурси между различните образователни институции и предприятия на национално и транснационално ниво;

-        Повишена осведоменост по въпросите за океаните, както и по-голяма привлекателност на кариерните възможности в сферата синята икономика за ученици и студенти.

Списъкът с резултати не е изчерпателен и кандидатите могат да добавят други резултати, стига те да са релевантни.

Мониторинг и оценка на дейностите и резултатите от проекта

Бенефициентите трябва да следят и оценяватт прогреса на проекта чрез реализация на проектните дейности и цели, както и чрез отчитане на постигнатите резултати от него. Кандидатите трябва да изберат кои количествени и качествени индикатори ще изберат за мониторинг и оценка:

-        За всяка цел заложена в проекта трябва да бъдат дадени измерими индикатори, за да се проследи дали тя е постигната или не, и на какво ниво (в т.ч. измерителна единица, базова стойност и целева стойност).

-        Бенефициентите ще трябва да отчетат резултатите от проекта, вземайки предвид заложените индикатори от страна на фонда за Морско дело и рибарство, които са представени в проектната документация. Те ще допринесат за цялостната оценка на реализация на проекта.

Проектните предложения трябва да включват отделна дейност за мониторинг и оценка на проектните дейности и резултати, като тя следва да има отделно определен бюджет. Информацията се отчита по време на периодичните отчети.

Повече информация за програмата можете да намерите ТУК.

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти;

    И ОЩЕ...

ВХОД

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80