Инвестиционни новини

Публичен търг на 06.11.2013 г. с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

        На основание Заповед 10-00-2262/17.10.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

Повторен публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 2 /два/ броя полуподземни гаражи

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

На основание Заповед № 10-00-2261/17.10.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора

ОБЯВЯВА:

Повторен публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в Поземлен имот № 68850.503.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-65 от 30.05.2008 г. на Изпълнителният директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-24-161 от 23.08.2010 г. на Началник на СГКК- Стара Загора (УПИ І 3001, кв.9901 по действащият регулационен план на гр. Стара Загора, утвърден със Решение № 300 от 20.11.2008 г. на Общински съвет Стара Загора), при съседи по кадастрална карта: имоти 68850.504.6563, 68850.503.910, 68850.503.902, 68850.510.6560, 68850.503.622, за изграждане на 2 /два/ броя полуподземни гаражи, означени на схемата с номера 3 и 4. Застроена площ на гараж № 3 - 23.56 кв. м, а на гараж № 4 - 19.84 кв. м

Оферти и запитвания на полски фирми за периода от 07 септември 2013г. до 07 октомври 2013г.

За повече информация можете да посетите интернет страница на полското Министрество на икономиката (http://www.exporter.gov.pl ), където могат да се регистрират и запитвания.

На интернет страницата www.sofia.trade.gov.pl (Отдел за промоция на търговията и инвестициите при Посолство на Република Полша в София) можете да намерите информация по въпроси, отнасящи се до търговския обмен между Полша и България.

До 2020 г. Стара Загора ще е сред регионите с най-бърз икономически растеж

Стара Загора ще е сред регионите с най-бърз икономически растеж в страната, а квалификацията на работната сила остава една от най-високите. Това бяха едни от основните изводи на среща на 150 представители на местния бизнес, браншови организации и предприемачи, съобщи Пощенска банка.

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search