СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ

 INNOGROW EU FLAG

Това съобщение представя поуките, извлечени от поредица от научни изследвания и дейности за обмен на експерти в INNOGROW, насочени към иновативния растеж на МСП в селските райони. По-конкретно в нея се разглеждат две специфични теми, свързани със създаването на благоприятни условия за МСП да възприемат иновативни технологии и практики във всички етапи на проектиране, производство и доставка на продукти. Първата тема, която се разглежда, е свързана с подкрепата, от която МСП се нуждаят с използването на патенти. Втората обсъждана тема е свързана с подкрепата, необходима на МСП при определяне на осъществимостта на внедряването на иновации.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА