Предложение на АРИР-Стара Загора доведе до промяна на процедура по ПРСР 2014-2020

INNOGROWInterreg Europe logo QUADRI

Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР) допринесе за подобряването на условията за кандидатстване по мярка 16.1 "Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Това стана като следствие от участието на представител на АРИР-Стара Загора в тематична среща на "Национална селска мрежа", която беше насочена към предоставяне на препоръки и възражения относно публикуваните условия за обществено обсъждане по мярка 16.1. От екипът на АРИР-Стара Загора участва като представител Венелин Добрев, експерт международни програми и проекти, който има тригодишен опит в анализиране на внедряването на иновациите в селските райони като част от експертите работещи по проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe.  

Конкретното предложение, което АРИР-Стара Загора направи и беше одобрено от управляващия орган на програмата за развитие на селските райони е свързано с ограничаващо условие за изпълнението на дейностите в рамка на мярка 16.1. Агенцията предложи да бъде уредено използването на закупените активи и оборудване в рамките на мярка 16.1 в рамките на повече от една локация, защото самото кандидатстване по мярката се осъществява от обединения на земеделски производители, научни институти и/или бизнес и неправителствени организации. Предложението уреди хипотезата закупените активи да бъдат разположени в различни локации, което би улеснило всички потенциални бенефициенти. 

Предложението беше одобрено единодушно от участниците в срещата на "Национална селска мрежа" и след това бе утвърдено от УО на ПРСР 2014-2020. Екипът на АРИР-Стара Загора формулира тази своя позиция още преди събитието на база на опита си по проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe, който стимулира подобряването на условията за внедряване на иновации от МСП в селските райони в България и ЕС.