Пета работна среща на местните заинтересовани страни по проект INNGROW, съфинансиран от програма INTERREG Europe

На 28.09.2018 (петък) от 11:00 в конферентната зала на Търговско-промишлена палата – Стара Загора се проведе петата работна среща със заинтересовани страни на местно ниво по горепосочения проект. Целта на проект INNOGROW е да подобри условията за насърчаване на внедряването на иновации в МСП в селските райони, което да увеличи тяхната конкурентоспособност. На срещата присъстваха 16 експерти от финансови институции, академичните и научните среди, бизнеса и публичните институции.

Срещата започна с презентация на проекта и идентифицираните добри практики от страна на екипа на АРИР-Стара Загора след двете работни срещи за обмяна на опит в Унгария и регион Тесалия (Гърция) по-рано през годината. По време на срещата експерти АРИР-Стара Загора поставиха водеща теми относно подготовка за разработване и внедряване на пакет от мерки за насърчаване на иновациите в МСП в селските райони.

Бяха дискутирани конкретни стъпки за идентифициране на добри практики и тяхното поетапно развитие в конкретни препоръки към отговорните инситуции у нас. Първата такава, която обедини участниците е пакет от предложение за насърчителни мерки за български компании, които са наградени със Seal of excellence за свои проектни предложения по програма Horizon 2020.

Идеята около, която се обединиха участниците в петата работна среща е, че е необходим подход, който да даде максимална гаранция, че мерките, които се предложат биха били максимално ефективни и обхващащи всички важни стейкхолдъри в процеса на своята имплементация.

В този смисъл подхода за подпомагане на финансирането на иновации да не се ограничи само до МСП от селските райони, но да бъде и актуален за МСП от цялата страна. Като финално заключение от срещата остана екипът на АРИР-Стара Загора да финализира пакетът от мерки за насърчаване на фирмите, които са спечелили Seal of Excellence и той да бъде изпратен до всички участвали в среащта за получаване на обратна връзка и оформяне на финална препоръчка. След това ще бъдат идентифицирани други добри практики, които да бъдат развити и представени на отговорните институции.

 

 

20180928 110402

20180928 114006

20180928 110329