КАКВО ПОДТИКВА МСП В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ДА ВНЕДРЯВАТ ИНОВАЦИИ?

 INNOGROW EU FLAG

Краткият доклад представя основните моменти от проучвателната дейност на INNOGROW по отношение на факторите, които позволяват и бариерите за приемане на иновации от МСП в селските райони. Представените основни въпроси са извлечени от проучването, проведено от партньорите по проекта в техните региони. Целта на този доклад е да даде представа за настоящото ниво на иновационния капацитет на МСП в селските райони, факторите за стимулиране и пречките, които засягат капацитета на МСП в селските райони да инвестират в нови технологии и да участват в сътрудничество, съществуващи и потенциални ползи от приемането на иновации и въздействието на иновациите върху бизнес операциите.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА