Заключителен семинар по проект INNOGROW

На 25.11.2020 се проведе заключителен семинар по проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe. Събитието имаше за цел да
представи постигнатите в рамките на проекта резултати – напредъка в изпълнението на изготвените в рамките на проекта Планове за действие и настъпилите промени и подобрения в прилаганите политики в сферата, настъпили в резулат от изпълнението на проекта. Съобразно епидемичната обстановка, събитиетo се проведе онлайн и привлече близо 100 участника от цяла Европа. 

Запис на събитието е достъпен тук, тук и тук