АРИР-Стара Загора получи одобрение за идентифицирани добри практики от България в рамките на проект INNOGROW

 INNOGROW EU FLAG

Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора получи одобрение за идентифицирането на още две добри практики от България в рамките на проект INNOGROW, съфинансиран от програма INTERREG Europe. Именно броят локализирани добри практики е една от ключовите цели на проекта с цел насърчаване на обмяната на полезен опит в регионите в Европа. Като партньор по проекта, АРИР-Стара Загора е изпратила три добри практики, които улесняват достъпът на стартиращи и малки бизнеси до финансови средства.

Двете добри практики, които са отличени като успешни за прилагане и в други страни и региони в ЕС са под шапката на Българската Банка за развитие. Това са Национален Гаранционен Фонд и Микрофинансиращата институция „ДЖОБС”.

Национален гаранционен фонд е създаден съвместно Министерство на земеделието, храните и горите. Националният гаранционен фонд е създаден през 2008 година като част от Групата на ББР. Фондът издава гаранции, допълващи обезпеченията, които търговските банки изискват при отпускането на кредити за българския бизнес. НГФ улеснява достъпа до финансиране за малките и средните предприятия и спомага за намаляване на лихвите по отпусканите заеми.

Подкрепата на НГФ е индиректна, посредством гаранционни схеми за споделяне на риска с финансиращите институции. Индиректната подкрепа осигурява висока ефективност на вложените ресурси.

Основната цел на другата добра практика е да улеснява достъпа до финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната и да намалява тяхната „изключеност” от пазара на финансовите услуги.

Стартиращи компании и микро-предприятия, които не биха могли да получат финансиране от другите банки, ще могат да получат финансиране до 50 000 евро от Микрофинансиращата институция „Джобс“. Проблемът, който тази практика адресира, е невъзможността за стартиращи фирми да получат финансиране за започване на бизнес дейност. По всеки един от продуктите на МФИ Джобс съществува възможност за финансиране на „стартиращи фирми“, като и на микро и малки фирми без кредитна история.

Основните участници са персонала на МФИ Джобс, регионални представители, с които МФИ Джобс работи и самите „стартиращи фирми“. Бенефициентите са стартиращи фирми и микро и малки фирми, които нямат достъп до обикновено банково финансиране.

В резултат на идентифицирането и публикуването на инфорамцията съществува реална възможност при интерес от други региони/страни в ЕС да бъдат трансферирани успешно добрите практики, които води своето начало от България.

Проектът INNOGROW (Регионални политики за иновации, задвижващи конкурентоспособността и растежа на малки и средни предприятия от селските райони) цели да осигури подкрепа на регионално ниво, за да се ангажира малките и средни предприятия от икономиката на селските райони във внедряването на иновации. Обикновено малките и средни предприятия в селските райони срещат големи трудности в това да приемат и приложат иновациите с цел да увеличат своята конкурентоспособност. Регионалните политики трябва да бъдат насочени и съответно да подкрепят разпространението на иновативни решения и иновативни бизнес модели, които биха довели до увеличение в продуктивността и биха осигурили достъп до нови пазари.