Информационен ден за проект GPP4Growth в Стара Загора, България.

new logo

 

Събитието се проведе на 28-ми октомври, 2019 (понеделник), в Тракийски университет, Стара Загора. На събитието присъстваха 16 представителя на местни заинтересовани страни, сред които представители на университета, преподаватели и регионален бизнес. Темата на информационния ден беше посветена на проекта GPP4Growth и възможностите, които зелените обществени поръчки предоставят за фермерите и земеделските производители. Презентацията включваше преглед на проекта GPP4Growth, положението в България, свързано с възможностите за малки производители на храна да кандидатстват по публични процедури.

 

Венелин Добрев от АРИР-Стара Загора направи презентацията за проект GPP4Growth: проблемите, които адресира и възможностите, които зелените обществени поръчки дават през фермерите и земеделските производители. Дискусията беше продължена от фермер, който сподели своя опит като участник по подобен тип публични търгове.

 

Основните проблеми, изтъкнати от аудиторията, бяха големият размер на админи-стративните изисквания при кандидатстване за ЗОП, както и административната тежест, която съпътства кандидатстването за екомаркировки. Коментира се също и ниския административен капацитет на институциите да провеждат зелени обще-ствени поръчки. Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора отговори на всички въпроси, зададени по време на информационния ден.