Прилагане на зелени обществени поръчки (ЗеОП) и процедури за мониторинг на заложените зелени критерии

new logo

Този бюлетин се основава на доклад, изготвен и разпространен до заинтересованите страни преди международната работна среща, която се проведе от 11 до 13 юни 2019 г. в Йелгава, Латвия.

Събитието в Йелгава беше организирано, за да даде възможност на партньорите на GPP4Growth да споделят своя опит от практическото прилагане на ЗеОП, като се съсредоточиха особено върху аспектите на проверката и мониторинга на заложените зелени критерии. Въпросният доклад послужи като основен документ за допълване и информиране на дискусиите по време на събитието в Йелгава. Докладът анализира примери от реалниата практика на ЗеОП и предложи препоръки и насоки за тяхното по-добро прилагане. Някои от основните теми, разгледани в доклада, са обобщени и тук. Описани са и 16-те препоръки, свързани със ЗеОП, разработени в доклада. Тези препоръки ще бъдат полезни за публичните органи, които желаят да разработят свои собствени политики и процедури за възлагане на ЗеОП.

Целият бюлетин можете да изтеглите от тук. 

Методология за изчисляване на жизнения цикъл на продукта

new logo

Този документ е изготвен на база на ръководство, съставено от Университета в Патра като водещ партньор по проекта. Това ръководство е създадено като инструмент за партньорите по проекта и други европейски публични органи, които да им помогнат да прилагат техники за жизнен цикъл (LCC) в своите процедури за ЗеОП. Това резюме обяснява на читателите какво е LCC. След това насочва читателите към различни инструменти, които могат да бъдат използвани за прилагане на LCC при закупуването на определени категории продукти, които са общи за нуждите на много публични възложители.

Целият бюлетин можете да намерите тук.

Информационен ден за проект GPP4Growth в Стара Загора, България.

new logo

 

Събитието се проведе на 28-ми октомври, 2019 (понеделник), в Тракийски университет, Стара Загора. На събитието присъстваха 16 представителя на местни заинтересовани страни, сред които представители на университета, преподаватели и регионален бизнес. Темата на информационния ден беше посветена на проекта GPP4Growth и възможностите, които зелените обществени поръчки предоставят за фермерите и земеделските производители. Презентацията включваше преглед на проекта GPP4Growth, положението в България, свързано с възможностите за малки производители на храна да кандидатстват по публични процедури.

 

Венелин Добрев от АРИР-Стара Загора направи презентацията за проект GPP4Growth: проблемите, които адресира и възможностите, които зелените обществени поръчки дават през фермерите и земеделските производители. Дискусията беше продължена от фермер, който сподели своя опит като участник по подобен тип публични търгове.

 

Основните проблеми, изтъкнати от аудиторията, бяха големият размер на админи-стративните изисквания при кандидатстване за ЗОП, както и административната тежест, която съпътства кандидатстването за екомаркировки. Коментира се също и ниския административен капацитет на институциите да провеждат зелени обще-ствени поръчки. Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора отговори на всички въпроси, зададени по време на информационния ден.

Среща за обмяна на опит в областта на ЗеОП: - Антверпен, Белгия - 27-28 март 2019

new logo

На 27 и 28 март 2019 г. провинция Антверпен (партньор на проекта за GPP4Growth) беше домакин на събитие, на което успешните процеси и резултати от „Зелени обществени поръчки“ (GPP) бяха споделени с гостуващи представители от партньорските организации GPP4Growth. Този документ очертава основните знания от всеки от случаите, представени по време на посещението. Очертани са и заключенията от семинар, проведен по време на посещението и фокусиран върху общите възприети бариери пред GPP. Дискусиите по време на този семинар бяха фокусирани върху опита на организациите, които вече използват GPP, и разкриха няколко начина за преодоляване на въпросните бариери.

Целият бюлетин можете да намерите тук.

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search