EUROPE FOR CITIZENS

EUROPE FOR CITIZENS

Програма:          EUROPE FOR CITIZENS

Подпрограма:  Strand2: Democratic engagement and civic participation

Citizens' Forums for United Europe (eUnited)

 

Описание

Предистория

Европа е на кръстопът и трябва да реши как иска да се справи с днешните предизвикателства: въздействието на новите технологии върху обществото и работните места, изменението на климата, проблемите на миграцията и сигурността, възхода на популизма. Това са трудни времена, но Европа винаги е била в състояние да се адаптира. Проектът „Граждански форуми за обединена Европа“ идва да подкрепи всички инициативи на ЕС през следващите 5 години, целящи да отговорят по-добре на променящата се реалност и да трансформират предизвикателствата във възможности.

Нашата цел е да обобщим напредъка, постигнат в 6-те държави-членки (България, Гърция, Полша, Германия, Испания и Италия) по Бялата книга за бъдещето на Европа, стартирана от ЕК през 2017 г., за да анализираме силните и слабите страни в местните / регионални политики и разработване на електронна книга „Гражданите в Европа“, фокусирайки се върху възможностите за по-добро бъдеще на ЕС, предложени от граждани от 6 държави и различни профили, произход и възраст. Сега, след изборите за Европейски парламент, партньорите по проекта считат за необходимо да предоставят на членовете на ЕП препоръки, повдигнати от гражданите относно техните алтернативни визии за бъдещето на Европа. Политиците трябва да се вслушат в гласа на хората и да покажат, че тревогите на гражданите са разгледани в следващия стратегически дневен ред.

Проектът ще включи пряко 620 граждани във форуми, дебати и актове на солидарност относно предизвикателствата пред ЕС, като се разглежда специална тема във всяка страна партньор: Конкурентна Европа в Полша, Миграция и сигурност в Гърция, Демография и общество в Испания, Комуникация на ЕС в Италия, Дигитализация в Германия, Промяна на климата и околна среда в България. Приблизително 6000 граждани ще бъдат достигнати индиректно чрез социалните медии на проекта, кампании за повишаване на осведомеността, видеоконкурс #unitedEurope в YouTube, местни изложения и улични събития.

Очакваме да ангажираме хората с идеята за ЕС и да ги овластим, за да можем да преодолеем вътрешните различия и да сме обединени, за да се справим с изпитанията на нашето време.

 

Act45 brochure

 

 

Партньори

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА

www.szeda.eu

АРИР е създадена през 1995 г. с подкрепата на USAID. Първоначално като организация, фокусирана върху засилване на връзките между местните власти и бизнес общността, скоро тя привлича като членове общините, центровете за обучение и организациите, подпомагащи икономическото развитие на региона.

Членове на агенцията са град Стара Загора и общините - Николаево, Братя Даскалови, Гурково, Опан, Казанлък и Раднево, както и Тракийски университет, Българо-германския учебен център, Търговско-промишлената палата.

АРИР е работила по редица програми и проекти, финансирани от Европейския съюз, USAID, както и по британски, канадски и италиански двустранни програми.

От 2009 г. АРИР е приемна структура на Информационен център Europe Direct, чиито дейности са насочени към повишаване на информираността за принципите и политиките на ЕС сред широката общественост и различни местни общности като студенти, учители, местни власти и предприемачи.

РЕГИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЯ

www.peddm.gov.gr

LGA-WM представлява 12 общини от регион Западна Македония с население от около 300 000 жители. Мисията на LGA-WM е да подкрепя и представлява общините в региона за местна и регионална организация, координация, управление и експлоатация на техните ресурси. LGA-WM работи за създаване на политики за насърчаване на иновациите, регионалния растеж и надграждането на обществените услуги за гражданите. Тя също така работи за създаване на инструменти за вземане на политически решения, които насърчават технологично силен пазар и развиват и насърчават икономическия растеж в региона на Западна Македония, Гърция и широко в Европа, с акцент върху югоизточната част на континента. Асоциацията подкрепя нови начини за мотивиране на регионалните мрежи и клъстери да прилагат иновативни идеи и политики. Институционалната роля е резултат от динамиката на LGA-WM да влияе на политики и стратегии на всички нива на управление.

POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA

http://www.schuman.pl

Polska Fundacja im.R. Schumana (PFRS) е неправителствена и неполитическа организация. Основните цели на Фондацията са да насърчи полските граждани да участват активно, да популяризира възможностите, създадени от полското членство в Общността, да насърчи ценностите на Европейския съюз и да укрепи гражданското общество в Полша. PFRS изпълнява образователни и граждански програми, фокусирайки се върху следните въпроси: европейска интеграция, активно (ЕС) гражданство, обществена ангажираност на гражданите и популяризиране на демократични и граждански ценности. Фондацията си сътрудничи с широк кръг институции в и извън ЕС, като се концентрира върху насърчаването на политически и социални инициативи, фокусирани върху развитието на демокрацията. В този процес тя подкрепя културни, научни и образователни организации, които активно допринасят за развитието на по-тесни връзки между Полша, институциите на ЕС и други държави-членки на ЕС, както и инфраструктурата на НПО, работещи в подобни области на работа.

BIDA e.V.Kultur und Bildung

www.bida-kultur-bildung.de

BIDA e.V. Kultur und Bildung е организация с богат опит в обучението за възрастни. Основната ѝ цел е да се популяризират грижите за младите и възрастните хора, изкуството, културата и образованието, като се използват интерактивни методи за социализиране на различни целеви групи. Организацията е изпълнила проекти, показващи нови начини за комуникация, култура и образование, и е улеснила различни дейности, насочени към социална интеграция на маргинализирани групи и групи в риск от социално изключване като имигранти, жени жертви на насилие, безработни, нискоквалифицирани възрастни и бежанци. Целта на BIDA e.V. е да се премахнат бариерите и да се увеличат възможностите за групи в неравностойно положение да получат достъп до живота на общността, пазара на труда и да избегнат дискриминацията. Организацията е осъществила различни европейски проекти, координирайки дейностите в региона на Тюринген и е натрупала опит в управлението на проекти. Мрежата на BIDA включва местни, регионални и международни организации.

Център за европейска интеграция и обучение ALPHA

https://www.facebook.com/eucentrealpha/

EITC ALPHA е сдружение с нестопанска цел, което работи върху процеса на европейска интеграция на институциите, гражданското общество и младите хора чрез насърчаване на гражданското образование, правата на човека и междукултурния диалог на национално ниво.

Тя е основана наскоро от служители с богат опит в управлението и координацията на европейски проекти, оценка на качеството, обучения по планиране и изпълнение на проекти и работа с групи в неравностойно положение, като имигранти, преждевременно напуснали училище, безработни, роми и възрастни граждани .

Някои от ключовите дейности, изпълнявани от EITC ALPHA, са обучение и консултации по управление на проекти; спорт, култура и изкуство; организиране на семинари, форуми, конференции, изложби и всякакви събития за разпространение на теми, свързани с европейската интеграция и развитие; изследвания в социалната и образователната сфера в рамките на инициативи на местно / национално / международно ниво; оценка на качеството на проекти и програми.

MINE VAGANTI NGO

www.minevaganti.org

Mine Vaganti NGO е организация с нестопанска цел, създадена в Сардиния през 2009 г., чиито услуги включват образование и обучение, разработване на проекти, изследвания, международна мобилност и консултации. MVNGO има 4 офиса в Сасари, Ури, Олбия и Темпио Паузания, покриващи северната част на Сардиния и други клонове в останалата част на Италия.

MVNGO насърчава междукултурния диалог, социалното и зелено предприемачество, социалното приобщаване чрез спорт, официалното и неформалното образование, включително целеви групи в неравностойно положение като мигранти и хора с увреждания. MVNGO е част от 3 международни мрежи като VEE, ISCA и MV International.

MVNGO разви партньорство и извън Сардиния, както и с Провинция ди Алесандрия и Провинция ди Тренто. Много от местните власти предоставят на организацията необходимата логистична подкрепа (обществен транспорт, специални разрешения, материали или посещения с екскурзовод за гости), за да позволят успешното изпълнение на събитията в рамките на реализираните проекти.

Цел на проекта

Цели

Основната цел на проекта е да допринесе за по-задълбоченото разбиране на гражданите за ценностите на ЕС, неговата история и многообразие. Размисълът върху идентичността на европейското гражданство чрез ангажиране на инициативни инициативи на ЕС от хора от различни страни и региони на ЕС би могъл да помогне на гражданите да разберат по-добре процеса на създаване на политики на Съюза и да насърчи възможностите за обществено и междукултурно участие и доброволчество на равнището на Съюза.

Предвид настоящите икономически и социално-политически промени, дебатите за миграцията и сигурността в Европа, става очевидно, че има все по-голяма нужда да се обърне внимание на темите за гражданската ангажираност и социалното сближаване и да се проучи допълнително как солидарността и неформалното образование може да допринесе за насърчаване на тези ценности в обществото. Проектът ще бъде насочен главно към младото поколение, което ще начертае бъдещето на Съюза, въз основа на уроците от миналото. Партньорите имат за цел да подобрят условията за гражданско и демократично участие на равнището на Съюза, като отдадат основна роля на участието на граждани в неравностойно положение (70% от всички участници в проекта), повишавайки осведомеността относно тяхното включване като равноправни членове на обществото на ЕС и опитвайки се да намират решения на ежедневните предизвикателства, пред които са изправени. Събитията по проекта ще съберат експерти, ОГО, уязвими граждански групи, публични администрации и млади хора, за да обсъдят теми от голямо социално значение за Европа.

Проектът eUnited също ще насърчава възможностите за социално и междукултурно участие и доброволчество на равнището на Съюза като отговор на младите граждани на местната криза / предизвикателни ситуации в различни региони на ЕС. Доброволчеството е ключов аспект на младежката политика на ЕС и неговото значение за развитието на действия, насочени към младите европейци, е признато в много законодателни документи, документи и други инициативи на ЕС, като ESC. Проектът ще предостави на младите хора възможност да изразят личната си ангажираност чрез доброволчески дейности в 6-те страни партньори. По този начин те ще могат да придобият нови умения за своето личностно и професионално развитие. В допълнение, този неформален учебен опит ще улесни прехода на младите хора от образование към заетост на по-конкурентен, цифров европейски пазар.

Проектът е насочен към приоритета на многогодишната програма за обсъждане на бъдещето на Европа и предизвикване на евроскептицизма, като цели да превърне критиката към ЕС в полезен, конструктивен и положителен двигател за европейската интеграция, като доближи ЕС до гражданите. Започвайки от изследвания и анализ на 5 сценария от Бялата книга за бъдещето на Европа, eUnited дебатите ще се съсредоточат върху текущите тенденции и ще дадат възможност на участниците да оспорят евроскептицизма и да предложат възможни действия, които Европейският съюз може да предприеме, за да насърчи чувството за принадлежност към Европа, освен да се обърне към гражданите, които отхвърлят или поставят под въпрос Европейския съюз и неговите постижения или остават безразлични.

Ще бъдат инициирани дебати между съответните заинтересовани страни под идеята за предлагане на общоприети решения на местно ниво и обмен на мнения на европейско ниво, намеса за въздействие върху политици и политици за насърчаване на междукултурния диалог, за борба със стигматизирането на гражданите в неравностойно положение и за насърчаване на толерантността и съпричастността , което от своя страна води до по-сплотена, демократична, перспективна и конструктивна Европа.

Подход

Подход

Методологичният подход, приет от eUnited за постигане на целите на проекта, има за цел да размисли върху нов разказ за Европа, ориентиран към гражданите, ориентиран към бъдещето и конструктивен, който би бил по-ангажиращ за младото поколение, разчитайки на опита и специфичните силни страни на партньорите по проекта в процеса на интеграция в ЕС.

Работната методология установява органичен подход, при който местните и транснационални дебати ще бъдат в постоянен обмен и ще се подхранват взаимно на различните етапи от проекта, докато разпространението ще гарантира неговия успех и устойчивост. Той се основава на принципите на демокрацията на участието, които се представят през всички планирани събития, насърчавайки взаимното разбирателство, социалното приобщаване, гражданското участие и засилените социални взаимодействия.

Инвестирайки и насърчавайки активно доброволчество в контекста на ЕС, проектът ще допринесе за развитието на споделена идентичност за гражданите на Съюза, сред по-младото поколение, тъй като 77% от пряко ангажираните участници ще бъдат на възраст под 30 години.

Партньорите ще наемат групи от 10-20 млади хора, насочени към членовете на ИСС, за да развиват доброволчески дейности в 6 държави-членки на ЕС. За целта всички партньорски организации ще се придържат към Хартата на Европейския корпус за солидарност. Преди всяко от събитията по проекта местните работни групи ще направят предишни изследвания по темата, ще проучат местната ситуация и нейните последици в по-голям мащаб на ЕС. Партньорите ще използват различни методи за изследване (напр. Интервюта, събиране на снимки и видеоклипове, улични игри, открити дискусии, архивни изследвания и изследвания в пресата и т.н.).

Всеки партньор ще бъде домакин на международно събитие, на което работни групи от страните партньори ще се срещнат и обсъдят резултатите от изследването. На събитията ще присъстват представители на местните общности, заинтересовани страни, защитени зони, хора в неравностойно положение и млади граждани, като се вземат под формата на кръгли маси, семинари, форуми, обучения, образователни и културни дейности. Полските и германските събития ще отбележат Деня на Европа през май 2020 г. и май 2021 г. Заключителната международна конференция в България ще обобщи общите резултати от проекта и ще обсъди конкретни начини за създаване на по-демократичен съюз. Сътрудничеството на граждани от различен произход и 6 държави от ЕС ще улесни разбирането на тяхната национална и европейска идентичност и ще им помогне да се завърнат отново в ЕС.

Дейности

Първа среща в Стара Загора, България

На 9 септември 2020 г. в Стара Загора се проведе първата среща на консорциума по проекта. Поради трайната пандемична ситуация, събитието беше хибридно. Повечето от партньорите присъстваха на място, но имаше и такива, които бяха онлайн.

Срещата беше строго посветена на управлението на проекта и планирането на дейностите по изпълнението му. Дискусиите бяха по следните теми:

  • Актуализация след пандемията от COVID-19
  • Споразуменията за партньорство
  • Планиране на дейностите
  • Удължаване на проекта
  • Други неотложни въпроси

Новини по проекта: