Втора работна среща по проект DeCarb се проведе в Стара Загора

IMG 6242

DeCarb  EU FLAG CMYK

Във връзка с изпълнение на проект DeCarb екипът на АРИР организира втората работна среща на заинтересованите страни за представяне на възможностите и перспективите, които горецитираният проект предоставя.

Събитието се проведе на 31.05.2019 (петък) от 10:30 часа в залата на ZaraLab и бе отворено за всички заинтересовани страни.

Идентифицираните заинтересовани страни по проекта са представители на местните и регионалните власти и национални власти, бизнеса , иновациите и организации, работещи във високовъглеродни икономики в региона. По време на срещата бяха обсъдени различни направления, в които да бъдат формулирани препоръки относно възможни решения от страна на институциите и потенциални финансови инструменти, които ще улеснят прехода към нисковъглеродна икономика. За пореден път екипът на АРИР-Стара Загора направи уточнение, кеото бе подкрепено от всички участващи в срещата, че трябва да се работи за интереса на региона парапелно с участието на представители на ТЕЦ-овете от региона, както и минната индустрия.

Превключването към ниско-въглеродна енергия ще постави икономиката на ЕС в ситуация на предизвикателство и нужда от адаптиране, както и ще има дълбоко икономическо и социално въздействие върху регионите с интензивен добив на въглища. Въпреки това се признава, че този преход трябва да бъде справедлив; Пакетът за "Чиста енергия за всички европейци" на ЕС е създаден за ускоряване на прехода към чиста енергия, растежа и създаване на работни места. В този смисъл DeCarb си поставя за цел да подпомогне публичните власти да инициират необходимите усилия, обединят капацтета си и да обменят опитв a) идентифициране на стратегии за растеж, които да минимизрат потенциалните негативни въздействия от прехода към ниско-въглеродна енергия; b) осигурят максималното възможно финансиране от ЕСИФ и ЕФСИ, както и други финансови инструменти; c) насърчи обществения диалог и за преодоляване на конфликтите на интереси.

Общата цел на проекта е да бъде извършена обмяна на опит и трансфер на добри практики за това, как да се извърши прехода от ерата на високо-интензивна въглеродна икономика към бъдещето на чистата енергия. Това трябва да осигури на засегнатите региони устойчиво развитие, икономическа и социална стабилност и роля в енергийния микс 2030.

 

IMG 6244

IMG 6250