АРИР организира първата работна среща по проект DeCarb

DeCarb         EU FLAG CMYK

 

Във връзка с изпълнение на проект DeCarbекипът на АРИР организира първата работна среща на заинтересованите страни за представяне на възможностите и перспективите, които горецитираният проект предоставя.

 

Събитието се проведе на 23.11.2018 (петък) от 11:00 часа в залата на Търговско-промишлена палата Стара Загора и бе отворено за всички заинтересовани страни.

Идентифицираните заинтересовани страни по проекта са представители на местните, регионални и национални власти, бизнеса, иновациите и компании, работещи във високовъглеродни икономики в региона.

Превключването към ниско-въглеродна енергия ще постави икономиката на ЕС в ситуация на предизвикателство и нужда от адаптиране, както и ще има дълбоко икономическо и социално въздействие върху регионите с интензивен добив на въглища. Въпреки това се признава, че този преход трябва да бъде справедлив; Пакетът за "Чиста енергия за всички европейци" на ЕС е създаден за ускоряване на прехода към чиста енергия, растежа и създаване на работни места. В този смисъл DeCarb си поставя за цел да подпомогне публичните власти да инициират необходимите усилия, обединят капацтета си и да обменят опитв a) идентифициране на стратегии за растеж, които да минимизрат потенциалните негативни въздействия от прехода към ниско-въглеродна енергия; b) осигурят максималното възможно финансиране от ЕСИФ и ЕФСИ, както и други финансови инструменти; c) насърчи обществения диалог и за преодоляване на конфликтите на интереси.

Общата цел на проекта е да бъде извършена обмяна на опит и трансфер на добри практики за това, как да се извърши прехода от ерата на високо-интензивна въглеродна икономика към бъдещето на чистата енергия. Това трябва да осигури на засегнатите региони устойчиво развитие, икономическа и социална стабилност и роля в енергийния микс 2030.

IMG 5526

IMG 6079

IMG 6087