Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Ново социално предприятие за строително-монтажни дейности се създаде в Поморие

eslogo BG-center

Социалната икономика и социалното предприемачество

Социално предприятие означава предприятие, което, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, управлява се по предприемачески, отчетен и прозрачен начини предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост.

Социалното предприемачество дававъзможност за привличане на ресурси и създаване на общности и групи за решаване на определени казуси, какъвто е трудовата/социалната изолация.

Ново социално предприятие за строително-монтажни дейности се създаде в Поморие.

В рамките на проект "Социално предприемачество - решение за преодоляване на бедността", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешкире ресурси" и Европейския социален фонд, фирма Керос ЕООД създаде ново социално предприятие за строително-монтажни дейности в град Поморие. Проектът се изпълнява в партньорство със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА"

Новосъздаденото социално предприятие предоставя възможност за заетост и обучение в работна среда за лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица с което им се даване само възможност за работа, но и за устойчиво интегриране на пазара на труда.

Предоставянето на умения за работа и трудов опит е от ключово значение за бъдещото развитие на участниците и преодоляване на социалната изолация. Работата с лица, които не са желани от другите работодатели, не притежават необходимите знания и умения и/или са загубили своята мотивация за търсене на заетост и професионална реализация е основна задача на социалното предприятие.

Средствата за постигане на поставените цели и социален ефект от дейността са разделени в две основни направления- бизнес модел и социална дейност.

- Бизнес моделътвключва в себе си създаването но жизнеспособно предприятие в структурата на Керос, което е от особено значение за успеха на начинанието, доколкото сектор Строителство е обект на не малко регулаторни и регистрационни режими и стартирането от нулата на подобна дейност изисква големи първоначални инвестиции.

Текущият персонал с опит ще се включи както в изпълнението на проекта, така и в дейността на социалното предприятие по принцип.Доброто име на фирмата и създадените контакти с клиенти от региона, гарантира осигуряването на заетост и приходи за социалното предприятие, което еот ключово значение за устойчивостта на постигнатото по проекта и продължаване на работата с целевата група и след края на финансирането от ОП РЧР.

Основните услуги, които предлага социалното предприятие са саниране, външна изолация, обновяване на фасада и тераси, монтаж на водосточни тръби, подмяна/поставяне на дограма, боядисване, комуникации, обезопасяване, замазки, зидария, полагане на декоративни елементи. Така избраните услуги са допълващи и реално социалното предприятие може успешно да играе ролята както на изпълнител, така и на подизпълнителна други строителни предприятия в региона.

- Социалната дейност включва конкретна работа с представители на целевата група - лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, в посока предоставяне на психологическа подкрепа, мотивиране, обучение на работното място с наставник, осигуряване на работа, а не на социални помощи.

Към конкретния момент, се създаоха възможности за заетост на местното население - особено за онези, изолирани от пазара на труда и в риск от социално изключване. 32 лица в неравностойно положение на пазара на труда се включиха в заетост за период от 11 месеца, които придобиха ценни преносими умения чрез осигурената възможност за обучение от определения наставник с опит в професията, които са в съответствие с промените на пазара на труда.

Линк към оргиналаната публикация.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР!

Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Изготвяне на тръжни предложения;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...