Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolar, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792) в България, за периода 2023-2032 г.

 

OPOS

 

Документът е създаден в изпълнение на Проект BG16M1OP002-3.020-0002-C02 Разработване на план за действие за видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus)
menetriesi pacholei Sokolář, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792), финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на видовете менетриезиев бегач
(Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolar, 1911) и унгарски бегач (Carabus
(Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792) в България, за периода 2023-2032 г. и ПРИЛОЖЕНИЯ към него

Begachi