Приобщаваща среда и повече подкрепа за деца в уязвимо положение в Стара Загора ще финансира Европейската комисия

unicef

В Община Стара Загора се реализация пилотен проект за тестване на „Европейската Гаранция за детето“ с подкрепата на УНИЦЕФ

Като партньор на Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ, община Стара Загора подписа споразумение за изпълнението на финансирания от Европейската комисия пилотен проект за тестване на „Европейската Гаранция за детето“.

България е една от седемте държави-членки на ЕС, които изпълняват пилотни проекти за тестване на Европейската гаранция за детето с подкрепата на УНИЦЕФ и с финансиране от Европейската комисия като част от Фаза III на подготвителното действие. 

Една от основните цели на проекта на територията на община Стара Загора е да бъдат подобрени условията на живот и да се подкрепи въвеждането на системен подход  към  ранната детска интервенция със специален акцент върху децата на възраст между 0 и 3 години с увреждания и затруднения в развитието и лицата, които полагат грижи за тях. Ще се разшири също достъпа до и използването на интегрирани услуги услуги за приобщаващо предучилищно образование за деца с обучителни затруднения и за деца с увреждания, както и за  услуги за деца, живеещи в семейства в уязвимо положение.

Център за ранно детско развитие в Стара Загора e подкрепен за разработване и въвеждане на системен подход към ранната детска интервенция. По проекта ще бъдат наети допълнителни двама специалисти с подходящо образование на пълен работен ден за осигуряване на ранна интервенция, приоритетно чрез мобилна работа в естествената среда на децата и социален работник на пълен работен ден с координирaщи функции. Те ще получат обучение и методическа подкрепа за прилагане на семейно-ориентиран подход в естествената среда на децата.  Назначените допълнителни специалисти ще предоставят семейно-центрирана ранна интервенция, съгласно съществуващата методика за работа на услугите за ранна интервенция на уврежданията и допълнителните насоки за работа в естествената среда на детето чрез засилена подкрепа, консултиране и насоки на родителите.

Ще има и семинари за педиатрите и общопрактикуващите лекари за ранно откриване на евентуални проблеми и механизъм за комуникация и координация между специалистите.

Също в рамките на проекта се подпомага дейността и се разширява капацитетът на шест детски градини - „Светулка“, ДГ № 34 „Райна Княгиня“, ДГ № 58 „ Звездица“ с филиал в с. Богомилово, ДГ № 5 „Мечо Пух“, ДГ № 25 „Ален мак“ и ДГ Свобода“ за предоставяне на приобщаващо предучилищно образование. Ще бъдат предоставени обучение, консултации, методическа и експертна подкрепа на персонала, а също в детските градини ще бъдат назначени допълнително психолози, логопеди в зависимост от нуждите. Ще се осигурят и материални условия за приобщаващо обучение.

Център за обществена подкрепа (ЦОП) в Стара Загора също е подкрепен за въвеждане на центриран към детето и семейството подход за достъп до услуги за превенция на рисковете и подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение и техните семейства. Предвижда се наемане на трима нови специалисти, които ще осъществяват основно мобилна работа на място в общностите. Методиката на центъра за работа с най-уязвимите общности ще бъде изследвана и разширена с възможности за изпълнение на програми за предотвратяване на рисковете и социално включване, разработени в отговор на конкретни проблеми в уязвимите общностите, идентифицирани при картографирането им.

За пилотния проект:

„Европейската гаранция за детето“ е инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури на най-уязвимите деца в Европейския съюз достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим. Европейската комисия партнира с Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия за изпълнението на Фаза III от подготвителнoто действие, която цели да апробира осъществимостта на Европейската гаранцията за детето в седем държави–членки на ЕС.

В България пилотният проект е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и към децата от семейства в уязвимо положение, включително ромски деца от уязвими общности. Целта на проекта е да разшири достъпа и да подобри качеството на 4 вида услуги – патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, качествено приобщаващо предучилищно образование и насочени към децата и семействата услуги за превенция и подкрепа с фокус върху децата от семейства в уязвимо положение. Пилотните дейности се изпълняват в 10 общини на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора  и ще обхванат около 6,500 деца и родители и близо 600 специалисти от различни сектори.

Още информация за пилотния проект можете да намерите тук.

Този проект е финансиран от Европейския съюз

© Община Стара Загора, 2021

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.