ОП "Развитие на човешките ресурси" - Вземи живота си в свои ръце

НАЧАЛЕН СРОК: 26 май 2011 г.

КРАЕН СРОК: 5 август 2011 г.

 СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ: Общ бюджет на схемата – 11 000 000 лв.

·        Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 50 000  лева

·        Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 200 000 лева

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата. 

 По настоящата схема ще се прилагат правилата за минималната помощ (правилото de minimis).

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Допустими кандидати по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ са:

·        Образователни институции;

·        Обучаващи институции/ организации;

·        Работодатели;

·        Центрове за професионално ориентиране;

·        Неправителствени организации.

За да бъде допустим, кандидатът трябва да отговаря и на следните изисквания:

1. Кандидатът трябва да е регистриран в съответствие с действащото национално законодателство;

2. Кандидатът отговаря на изискванията за публично финансиране, в съответствие с разпоредбите, свързани с минимална помощ, съгласно условията на Раздел 2.2.2. от насоките за кандидатстване;

3. Кандидатът не може да бъде държавна /централна и/или териториална/ и/или общинска администрация;

4. Кандидатът трябва да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;

5. Кандидатът, когато кандидатства в качеството си на ЦПО следва да притежава лиценз от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението;

6. Кандидатът, когато кандидатства в качеството си на образователна институция, следва да е създаден с акт на съответния компетентен орган съгласно българското законодателство;

7. Представителите на обучаващия екип следва да отговарят на държавните изисквания за извършване на съответното обучение на възрастни;

8. Когато кандидатът е работодател, следва да попълни предварително декларация, с която заявява необходимост от конкретна квалифицирана работна сила и поема ангажимент за осигуряване на възможност за стажуване за срок от три месеца на всички успешно приключили обучението си представители на целевата група;

9. Когато кандидатът не е работодател, следва да има предварително споразумение с работодател за нуждите му от конкретна квалифицирана работна сила и поет ангажимент от работодателя за осигуряване на възможност за стажуване за срок от три месеца на всички успешно приключили обучението си представители на целевата група;

10. Когато кандидат е неправителствена организация, която кандидатства по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да имат най-малко 2 години опит в дейности, свързани с насърчаване на включването на уязвими лица на пазара на

труда, в интеграцията на уязвими групи и/или на уязвими етнически групи, което следва да е подробно описано във Формуляра за кандидатстване

11. Кандидатът да бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не да изпълнява ролята на посредник, видно от разпределението на дейностите и разпределението на средствата по бюджета на кандидата и партньора.

По настоящата покана за подаване на проектни предложения, Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство.

Когато неправителствена организация не е Кандидат, такава задължително следва да бъде включена като Партньор.

ОПИСАНИЕ:

Допустими дейности по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

·        Идентифициране на обезкуражените лица сред маргинализираните общности (особено в районите с компактно ромско население), като дейността задължително се изпълнява от НПО, независимо, дали е кандидат или партньор по проекта;

·        При изпълнението на дейността бенефициентите следва да разработят/приложат адекватна методология за извършване на идентификацията, да бъде приложен за отчитане реален продукт, който я описва, както и документи (анкети, интервюта и др. с представителите на целевата група), които удостоверяват реалното изпълнение на дейността.

·        Мотивационно обучение за обезкуражените лица за регистрация в Дирекции „Бюро по труда” и включване в програми за обучение и осигуряване на заетост. Дейността следва да бъде предвидена в проектното предложение, като самото обучение ще се извършва от служители в съответната Дирекция „Бюро по труда”

·        Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми;

·        Предоставяне на обучение:

Ø        за придобиване или повишаване на професионалната квалификация съгласно Списъка на професиите до не по-висока от втора степен на професионална квалификация;

Ø        за придобиване на ключови компетенции. Допустими са обучения по следните направления на ключови компетентности:

       Общуване на чужди езици.

       Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите.

       Дигитална компетентност.

       Умение за учене.

       Обществени и граждански компетентности.

       Инициативност и предприемачество.

·        Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца на успешно приключилите курса на обучение;

·        Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа на лицата, преминали мотивационно обучение.

Допустими преки разходи:

·        разходи за възнаграждение и осигурителни вноски за сметка на осигурителя за експерти пряко свързани с изпълнението на основните дейности – лекторски/преподавателски/друго възнаграждение и осигуровки;

·        разходи за идентифициране на обезкуражените лица сред маргинализираните общности, особено в районите с компактно ромско население – до 5 процента от общата стойност на допустимите преки разходи, под формата на разходи за възнаграждения и дължими за сметка на работодателя осигуровки по реда на КТ и КСО за експерт-анализатори и оперативни асистенти, извършващи конкретната дейност;

·        разходи за стипендии на обучаващите се в размер на 8 лева за всеки присъствен учебен ден;

·        разходи за възнаграждения на лицата от целевата група за стажуване при работодател в размер на минимална работна заплата и дължимите осигуровки по КТ и КСО начислявани за сметка на работодателя за срок от три месеца

·        разходи за командировъчни на експертите пряко свързани с изпълнението на основните дейности /преподаватели, лектори, методисти и др. експерти/;

·        разходи за пътни на представителите от целевата група /обучаваните/ за периода на провеждане на обучението;

·        разходи за материали и консумативи, свързани с обучението;

·        разходи за наем на помещения и оборудване, свързани с обучението;

·        разходи за дейности за осигуряване на публичност;

·        разходи за електричество/отопление, поддръжка на помещения и други режийни разходи, свързани с обучението;

·        разходи за застраховки на представителите на целевата група

·        разходи за външни услуги, свързани с обучението, в т.ч. възлагане на дейности на изпълнители от страна на бенефициента;

·        разходите за амортизация на инструменти и оборудване ползвани само за времето на изпълнение на съответната дейност по проекта, за която те са необходими и съобразно изискванията на чл. 5, ал.2 на ПМС № 180/27.07.2007 г.;

·        невъзстановим ДДС

Допустими разходи за организация и управление

Същите са допустими в съответствие с чл.4 ал.6 от ПМС 180/27.07.2007 (и последващите му изменения) и са в размер на не повече от 10 на сто от преките допустими разходи за дейността и се основават на действителни разходи. Към разходите за организация и управление се включват:

·        възнаграждения и дължими осигуровки по КТ и КСО, начислявани за сметка на работодател за членовете на екипа по организация и управление на проекта (ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник и др.), съгласно Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР

·        разходи за командировки (пътни дневни и квартирни) на членовете на екипа по организация и управление на проекта;

·        разходи за материали и консумативи, свързани с дейността по организация и управление на проекта;

·        разходи за наем на офис на екипа по организация и управление на проекта и произтичащи от това режийни разноски (ток, вода, и др.);

·        невъзстановим ДДС, свързан с дейността по организация и управление на проекта